Omluva a stížnost

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6, předseda a statutární zástupce Cannabis is The Cure,z.s. zastoupený tímto zmocněním z důvodů letité diskriminace ve věci víry, názoru a zdravotního postižení asociací Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 26670232, Přichystalova 180/ 14, 779 00 Olomouc, a dle výpisu z rejstříku je plně oprávněn zmocnění předat a přijmout, což tímto činí.

MĚSTSKÝ ÚŘAD KONICE
Masarykovo nám. 28, 798 52 Konice
č.j: PRR 59/2017, sp. zn.: OVV 75/2017 MAL/7
do spisu
Krajský úřad Olomouckého kraje
Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc
č.j. KUOK 87906/2017, sp. zn. KÚOK/74060/2017/OSR/856


Věc: Omluva a stížnost na průtahy a vědomě nezákonné rozhodnutí u přestupkového řízení ve věci zcizeného plotu pro účely nejen stavebního řízení


I. Omluva z jednání


Dušan Dvořák je předvolán ke svědecké výpovědi přestupku - spáchaného a nahlášeného jako trestný čin (škoda nad 5 tisíc Kč) téměř před rokem - dne 11. 10. 2017 v 14:00 hodin na MěU Konice a má vypovídat jako poškozený. V daný den však Dušan Dvořák nastupuje do Rehabilitačního sanatoria Darkov u Karviné a nemůže se jednání účastnit, což správním orgánům doloží samostatně.


II. Průtahy a vědomě nezákonné rozhodnutí


Přestupek je projednáván téměř rok od oznámení trestného činu spáchaného důvodně podezřelým Ing. Josefem Popelkou ve spolupachatelství - přestupkem postižitelném jednání – vedoucího stavebního odboru MěU Konice Ing. Němce (vědomě nepravdivé sdělení dne 29.11.2016, že stavební řízení je neaktivní a nenabylo právní moci, když bylo více než 2 měsíce pravomocné a navrhovatel stavebního řízení Ing. Josef Popelka měl časový prostor „vyřešit právní situaci“ znehodnocením a odstraněním plotu, se kterým si MěU nevěděl rady (míněno rozhodnutí KÚOK vracející 6.9.2016 věc MěU Konice řádně projednat) a starostky obce Ludmírov Jany Grézlové (vědomě nepravdivě uvádějící do správního řízení, že ze strany manželů Dvořákových nebyly Ing. Popelkovi dávány velkorysé kompenzační nabídky, a to přesto, že hranice plotu byla v uvedené trase nejméně 40 let, tzn. vydržený pozemek a plot byl ve vlastnictví manželů Dvořákových, což dne 1.6.2014 doložili do spisu stavebního řízení manželé Podračtí, dřívější majitelé 798 55 Ospělov 6).
Přestupek je současně projednáván správním orgánem MěU v Konici, který je důvodně ve střetu zájmu a podjatý, což však nebránilo KUOK věc vracet zpět MěU v Konici k projednání s tvrzením, že na úředníky se starostku se přestupkový zákon nevztahuje, přestože vydávali ve správním řízení nepravdivá svědectví. Viz rozhodnutí KÚOK č.j.: KUOK 91269/2017, sp. zn.: KÚOK/59811/2017/OMPSČ-P/450 a dále číslo jednací: KUOK 80532/2017 a sp. zn.: KÚOK/79206/2017/OMPSČ-P/450 .
Při ústním jednání projednávání jiného přestupku Ing Popelky MěU v Konici č.j: PRR 34/2017, sp. zn. OVV 41/2017 MAL/12 (viz níže v příloze) správní úřad ústy Mgr. M. Malého před 3 měsíci Duanu Dvořákovi přislíbil, že pokud je spáchaná škoda v tomto řízení nad 5 tisíc Kč, předá věc OSZ v Prostějově, což se evidentně nestalo a věc je projednávána jako přestupek s záměrem přestupkové řízení rok po spáchání činu ukončit a nechat vyšumět do ztracena.


III. Důvodnost pachatele


Plot byl odřezán od betonových patek a zcizen pouze a jen v trase stavebního řízení o změně trasy plotu na návrh Ing. Popelky řešeného s extrémními průtahy správního orgánu MěU v Konici a průtahy (4 měsíce od územního rozhodnutí dne 21.2.2017) předání spisu pro odvolací řízení na KUOK vedené pravděpodobně pod č.j. KUOK 87906/2017, sp. zn. KÚOK/74060/2017/OSR/856
Dle asi měsíc starého ústního vyjádření Ing. Popelky, který nepřistoupil na návrh Mgr. Dvořáka „zakopání všech sporů do země“, je podezřelým pachatelem (odřezání plotu a stromů) právě Dušan Dvořák, aby prý Ing. Popelku před všemi poškodil, a očernil což je zřejmě druh místního horáckého humoru zahájeného 12.1.2010 starostou Ludmírova tvrdícího policejnímu orgánu ve zprávě o pověsti, že si dne 17.4.2009 Dušan Dvořák rozřezal pneumatiky u auta zcela jistě sám, aby mohl místní horácký sbor čestných Rychlých šípů poškozovat a špinit….. Nejenže daný odřezaný a zcizený plot byl účinnou obranou Dušana Dvořáka v předmětném stavebním řízení, ale ten ani nedisponuje ŘP a automobilem, viz přílohy, aby navíc jako Samaritán na své náklady odvezl autem plot někam na skládku. Navíc umístění plotu za/mezi oběma domy je pro další Samaritány dosti nepřístupné.


IV. Výše škody


Kalkulace škody nemůže pominout více než dvě desítky hodin spojených s vymáháním práva a očekávaných hodin spojených s vymáháním práva, tzn. cca 25 hodin dosud + cca 25 hodin k finále postaveného plotu v původní hranici a ceně 200 Kč/ hod je jen 10 tisíc Kč na poškozených nehmotných právech.

Hmotné škody byly kalkulovány dle ceny obvyklé a dle kalkulace 50 bm uvedené na https://www.levne-pletivo.cz/ Konkrétně: Plot z čtyřhranného poplastovaného pletiva (zelené)
předmět
kód produktu
ks/m
cena za kus (bez DPH)
celkem (vč. DPH)
Napínací drát
3 ks
106,61 Kč
349,41 Kč
Očko na přichycení napínáku
6 ks
18,18 Kč
119,17 Kč
Opasek na přichycení napínáku
15 ks
23,97 Kč
392,81 Kč
Pletivo poplastované PVC - 160 cm - bez ND
8
50 m
48,76 Kč
2663,52 Kč
Plotový sloupek zelený - průměr 48 mm, výška 220 cm
8 ks
164,46 Kč
1437,38 Kč
Plotový sloupek zelený - průměr 48 mm, výška 280 cm
12 ks
176,90 Kč
2319,16 Kč
Poplastovaný PVC napínák
18 ks
19,01 Kč
373,83 Kč
Příchytka z PVC na napínací drát
50 ks
6,61 Kč
361,07 Kč
Vázací drát, poplastovaný - 1,4/2,0 mm, délka 50 m
1 ks
106,61 Kč
116,47 Kč
Vzpěra poplastovaná - výška 220 cm, 38 mm průměr
2 ks
147,11 Kč
321,44 Kč
Vzpěra poplastovaná - výška 280 cm, 38 mm průměr
4 ks
236,36 Kč
1 032,89 Kč
Beton C20/25 (včetně dopravy)

1 ks
1 800,00 Kč
2 070,00 Kč
Doprava montážního týmu

1 ks
1 440,00 Kč
1 656,00 Kč
Montáž plotu (vyhloubení děr, betonáž sloupků,
natažení a vypnutí pletiva)

50 m
360,00 Kč
20 700,00 Kč

CELKEM33 913,00 


Protože délka plotu je o cca 1/3 kratší, lze cenu odhadnout na cca 20 tisíc Kč.

V.
Poškozený očekává, že správní /odvolací správní orgán na základě všech uvedených skutečností předají věc k prošetření Okresnímu státnímu zastupitelství v Prostějově k podání obžaloby.

Dne 5.10.2017 Dušan Dvořák, MMCAOdvolání

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6, předseda Cannabis is The Cure,z.s. zastoupený tímto zmocněním z důvodů letité diskriminace ve věci víry, názoru a zdravotního postižení asociací Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 26670232, Přichystalova 180/ 14, 779 00 Olomouc


MĚSTSKÝ ÚŘAD KONICE
Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice
Číslo jednací: PRR 34/2017
Spisová zn.: OVV 41/2017 MAL/12
Rozhodnuto dne: 18.07.2017
Doručeno do DS dne: 25.07.2017


Věc: Odvolání na rozhodnutí správního orgánu ve věci zastavení řízení o přestupku Ing. Josefa Popelky, nar. 09.05.1958, 798 55 Ospělov 25 (dále jen JP), ve kterém je napadáno:

I. (opětovné nedůvodné) zastavení řízení správním orgánem (§ 76 odst. 2 zákona o přestupcích)
II. (opětovné) rozhodnutí o neposkytnutí náhrady škody (§ 81 odst. 2 zákona o přestupcích)


Odůvodnění


1. Ve spisu je doloženo, že škoda na dvou JP odřezaných stromech na pozemcích a v majetku poškozeného odvolatele byla vyčíslena na 2.000,- Kč. Poškozený žádal uhradit pouze 1.500 Kč, což byla symbolická částka, kterou si JP v roce 2008 vypůjčil od poškozeného, odmítl půjčku vrátit a nepravdivě uvedl do vyúčtování 20.000,- Kč dotace od odvolacího orgánu na realizaci Ospělovského kulturního léta 2008, že půjčka poškozenému byla vrácena. Podvodné jednání JP bylo v roce 2009 odsouhlaseno jako zákonné správním orgánem, tradice posvěcené zvůle zůstává neporušena i v roce 2017.


2. Jak je doloženo ve spisu v rozhodnutích Policie ČR, správního a odvolacího orgánu v letech 2009 – 2017, zneužívání funkce, podvody, pomluvy, ničení, zničení a kradení majetků poškozeného a jeho rodiny místními hanáckohoráckými hrdiny je úřady vždy seznáno jako zákonné. S ohledem na důkaz (opakovaného) nezákonného jednání správního orgánu doložený v rozhodnutí odvolacího orgánu dne 11.7.2017 sp.zn. KUOK 68832/2017, byl návrh poškozeného na sloučení přestupku spáchaného JP odřezáním a zcizením plotu odvolatele oprávněný, stejně jako byl důvodný návrh, aby se správní orgán zastoupený pro přestupkové řízení jednou jedinou roky zákony popírající osobou vyloučil z řízení pro opakovanou diskriminaci, podjatost a střet zájmů.

3) Poškozenému není známo, zda je tento podnět (odřezání plotu odvolatele zcela jednoznačně a důkazně JP nebo na jeho popud) vůbec a kým šetřen. Přestupková a stavební komise krajského odvolacího úřadu si s přestupkovou a stavební komisí vyměňují jakousi korespondenci, nakonec nařizují správnímu orgánu spis vydat a správní orgán kárají, do toho policie se souhlasem zastupitelství nenachází pachatele, který byl zřejmě nějaký místní katolický Samaritán, který na své náklady (cca 500 Kč nejméně) odřezal a odvezl kus starého plotu mezi/za našimi domy do zahrad, zrovna v délce 4 roky trvajícího správního - stavebního sporu o nové určení možná až 100 let staré trasu plotu se sousedem JP.


4) Dodejme, že nezákonné jednání JP (odřezání našeho plotu a otevření naší výzkumnické farmy konopí zcela veřejnosti – druhá strana pozemku JP je otevřená) je konáno za podpory vedoucího stavebního úřadu MěÚ v Konici a starostky obce Ludmírov. K tomu zjišťujete 17.10.2016 na prostějovské policejní služebně než vás zavřou bez odůvodnění se souhlasem státního zástupce, který má být šetřen za spáchané zločiny, na dva dny na CPZ, tak u výslechu vidíte na nástěnce visící fotografie vašeho pozemku skrze právě ten zcizený plot a vaše rostoucí konopí na horní zahradě a fotografie jednoznačně a jen z pozemku souseda zastupitele JP a vzpomenete si, jak vám JP na začátku března 2008 a pak opakovaně v květnu 2008 děkoval, jak jste pomohl jeho otci s těžkým a progresivním Parkinsonem činící z otce JP bezmocnou a padající trosku s třasem. „To ti, Dušane, nikdy nezapomenu. Děkuji moc.“, řekl JP a souhlasil s uvedením mezi 77 signatářů legislativního návrhu výzkumu Konopí je lék na Velký Pátek rovnodennosti jarní dne 21.3.2008. Cíl jak zpřístupnit nemocným, vědě a výzkumu rostlinu konopí a zastavit děsivou a strašlivou prohibici dopadající na zcela nevinné spoluobčany, kteří si dnes 3.8.2017 mají platit až 50 tisíc Kč/měsíčně ze svého, jinak vězení a konfiskace majetků a lepší lék bez sekundárních následků není. K podezření z přestupku starostky a úředníka správní orgán dle názoru odvolatele mylně uvedl, že vydávání vědomě nepravdivých rozhodnutí a nepravdivých svědectví ve správním řízení se na úřední osoby nevztahuje, viz odvolací řízení proti rozhodnutí správního orgánu ze dne 21. 2. 2017 č.j. KON 2127/2017 s přestupkovými podněty v odvolání poškozených účastníků (D. Dvořák a R. Dvořáková) 4 roky trvajícího stavebního řízení o změně trasy nejméně 40 let vzájemně odsouhlasených hranic plotu, kdy původní plot byl JP na podzim 2016 odřezán a zcizen a pozemek výzkumnické farmy je zcela otevřený.

3. V kontextu výše uvedeného je účelové tvrzení místního horáckého správního orgánu, když v rozhodnutí uvádí, citujme: „.. nelze prokázat, že by se obviněný úmyslně dopustil přestupkového jednání ….. spor může rozhodnout pouze soud ….. poškozený neposkytl správnímu orgánu žádný důkaz či indicii, které by nasvědčovaly tomu, že záměrem obviněného bylo úmyslně zničit majetek souseda s cílem ho poškodit… obviněný jednal s motivem dokončit stavbu plotu …. není věcně příslušný hodnotit, zda obtíže, které způsobovaly předmětné dřeviny, převyšují zájem na nedotčeném zachování stromu ….“ aniž by se jakkoliv vyrovnal s tím, že:


  • (opakovaný a správnímu orgánu doložený) vstup JP na pozemky odvolatele a vždy bez svolení majitele nebo nájemce (Konopí je lék,z.s., Ateliér ALF, z.s. a Art Language Factory,z.s., zřizovatelů Edukativní konopné kliniky) včetně stavební firmy k provedení stavebních úprav domu JP je sám o sobě přestupkem, což bylo správnímu orgánu sděleno. Článek 12 Listiny základních práv a svobod v prvním odstavci říká: „Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstupovat bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.“ Sama Listina výslovně zmiňuje (ve druhém odstavci článku 12) jedinou výjimku z nedotknutelnosti obydlí – domovní prohlídku schválenou soudem. Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/09 z 8. června 2010 určil, že povolení soudu ke vstupu do cizích nemovitostí se týká i nebytových prostor. Pokud jde o porušení práv nájemců vstupem na cizí a veřejně přístupný otevřený pozemek a současně způsobení škody, lze se rovněž odvolat na porušení § 63 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Pozemek je otevřený díky liknavosti a nedodržení slov souseda JP v roce 2007 o dostavbě plotu mezi/před domy odvolatele a JP směrem k chodníku/místní „silnici“. Ospělov je malá obec v kopcích u Bouzova s koncovou silnicí, 65 obyvatel Viz Google - mapy. Obec zcela bez služeb kromě osvětlení chodníku/silnice, nejbližší obchod cca 5 km v Kladkách. O víkendu žádný spoj. Signál pro mobily minimální. Nádherný kraj i obec s malou kapličkou a širokým návsím k setkáním. Vztahy na bodu mrazu jak hanáčtí Montekové a Kapuleti u Romea a Julie.

  • na písemný požadavek JP do datové schránky odvolatele, aby upravil stromy v hranici pozemku s pouhým odkazem na paragrafy namísto označení konkrétních stromů či větví, které mají být „problémové“ a jednal se snahou se věcně domluvit, poškozený odvolatel sdělil, že se na tomto domluví a stromy v hranicích plotu poškození (DD a RD) upravili v celé horní hranici cca 120-150 m (odřezané stromy mezi/před domy nebylo třeba vůbec upravovat) a neexistuje jediný důkaz, že by předmětné odřezané stromy nebo jejich větve jakkoli bránily dostavbě plotu, který je majetkem JP a je rozestavěn od roku 2007 a správnímu orgánu (odbor stavební) je nedostavění plotu 4 roky bez jakéhokoliv zájmu stěžováno. Jde o zcela účelovou záminku. K tomu dodejme naplnění porušení čl. 11 odst. 4 LZPS: “Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.“ Čili pouze veřejnou mocí a soudem a vždy za náhradu a obecně jakéhokoliv majetku. I když charakter čínské vrby zaručuje, že znovu možná obrazí a jeden stromek skutečně vyrašil a obrazil, přestože na zahradě ponechaný odřezaný strom lze jako dřevo stopit, stromek čínské vrby není věc. Byť je s nadsázkou čínská vrba „plevelnatá“, má zpravidla v zahradách a zahrádkách – pokud je vůbec vysazena - své specifické místo a to skutečně měla. Nad těmito vrbami se již 5 let mocně pnou růže JP pěstované jeho partnerkou a ladí to k sobě převelice. Přestože nám růže sahají do naší zahrady a obepínají stodolu, nikdy bychom si nedovolili na ně sáhnout, toto kritizovat, naopak.

  • správním orgánem odkazovaný § 1016 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. uvádí, že soused může v případě liknavosti souseda šetrným způsobem odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, nikoliv vstoupit na cizí pozemek a odřezat zde stromy u země u kořene. Interpretace JP a správního orgánu je dle názoru odvolatele naplněním § 8 zákona č. 89/2012 Sb. a nepožívá právní ochrany.


Návrh rozhodnutí
I. Odvolatel navrhuje, aby odvolací orgán rozhodnutí správního orgánu v celém rozsahu zrušil a přikázal JP uhradit náhradu škody v rozsahu žádaném odvolatelem.


II. Odvolatel navrhuje sloučit nebo samostatně projednat 5 měsíců nešetřený správním orgánem zadržovaný přestupek z právě probíhající odvolacího 4 roky trvajícího stavebního řízení o změně trasy plotu mezi JP a odvolatelem s třemi důvodně podezřelými: JP, vedoucím úředníkem správního orgánu (stavebního odboru) a starostkou. Plot, který byl ve spisu důkazně doložen vlastnictvím odvolatele, byl odřezán rozbrušovací pilou od betonových patek (následně někam odvezen) na centimetry přesně jako 4 roky právně řešený úsek 12-15 metrů plotu za našimi domy, tzn. cca 10% z celkové cca 120 - 150 metrové trasy v dolní části za domy vzhůru do mírných kopců do našich zahrad. Odvolatel se domnívá, že je v rozporu možná nejen přestupkovým zákonem jednání starostky obce vydávající křivá svědectví a vědomé důkazy vyvratitelné nepravdy do správního (stavebního) řízení s cílem odvolatele poškodit - stejně jako bývalý starosta, tradice zůstává zachována). Nepravdivé svědectví starostky daný úředník přítomný místnímu šetření vědomě zapře do spisu a nijak nekomentuje, nevyvrací, popře osobní svědectví a doložené kompromisní návrhy JP o bagatelní spor s cílem jen škodit a velkorysými nabídkami kompenzací při změně trasy plotu za domy a dokonce nepravdivě uvede do spisu nejen to, že není průkazné vlastnictví tohoto zcizeného plotu, když je ve spisu doloženo s podpisy dvěma staviteli a investory stavby plotu (předchozí majitelé), ale dokonce vědomě brutálně lže do úředního spisu dne 29.11.2016 odvolateli, že řízení je neaktivní a nenabylo právní moci, když rozhodnutí odvolacího orgánu nabylo právní moci 9.9.2016 a nebylo třeba vyčkávat, než JP odřeže a zcizí plot. Následné 4 měsíce trvající odložení spisu a nepředání jej odvolacímu orgánu k projednání k propadnutí lhůty projednání přestupkového jednání daného úředníka, starostky a JP jen situaci dokresluje. Pokud nejde o podezření ze zneužití funkce na úseku výkonu státní správy a samosprávy, pak jsme se v legislativě od rudého bolševika a hnědého katolíka moc kupředu nehnuli.


III. Odvolatel laskavě žádá odvolací orgán, aby dovolil poskytnout JP možnost znovu důkladně zvážit – a odvolatel se zavazuje se podepsat před úřadem a v ospělovské kapli, že bez jakýchkoliv následků, lsti, přetvářky či jakéhokoliv nerovného jednání ze strany odvolatele Dušana Dvořáka, nar. 12.1.1962 v Olomouci – znovu důkladně zvážit dlouhodobé vyřešení všech těchto šílených, malicherných a život ničících sporů.
  • Pokud bude Josef Popelka ochoten podat Dušanu Dvořákovi v Ospělově a nejlépe v pondělí dne 11.9.2017 ve 12.15 hod. (a ve čtvrtek dne 28.9.2017 znovu a za účasti starostky) v kapli Nanebevzetí Panny Marie ruku a podívat se navzájem do očí a vydržet v klidu řešit vzájemnou konstruktivní a věcnou diskusi a procházku ke sv. Anně nebo kamkoliv a dojde k naplnění rukou daného závazku, že budou navždy zakopány sekyry do země a možná že se domluví a že spolu udělají (nejen) pro obec Ospělov nějaký konkrétní, třeba s ohledem na profesi JP strojírenský kvalitní konopný deal (např. jako suvenýr znaku obce Ospělov navržený partnerkou JP do formy) prospěšný všem spoluobčanům obce Ospělov a Milkov s každoročně + + + + rozpočtem na transparentním účtu obce Milkov - Ospělov spravovaného místním spolkem Milkower-Ospelower po změně názvu o.s.Ospělov. Odvolatel odvolá všechny výše uvedené podněty proti JP, starostce a úředníkovi. Vše stáhne zpět a sdělí, že obdržel tímto jednáním dar poznání a zavazuje se, že žádné další podání nebude již nikdy podávat, pokud se bude nadále vzájemně jednat vždy a jen slušně se snahu se domluvit a řešit spory věcně jako dospělí lidé, kteří se vždy pozdraví a navzájem si neškodí. Takový strojírenský konopný deal dá práci lidem s handicapem v společných/domácích chráněných dílnách a tedy i mzdu, ne dávky. Konopný kelímek (plast z konopí) naplněný konopnou mastí pro prevenci amputace bude vývozním artiklem obce registrovaným jako majek obce Milkower-Ospelover.
  • Starostka laskavě podepíše, že obecní kaple v Ospělově od té chvíle bude otevřena i nevěřícím a všem občanům různých konfesí, nejen jednou ročně ŘK církvi. Kaple je obce, milionové investice do oprav dali občané. O opravy se ŘK církev nikdy nijak nezasadila.
  • ŘK církev je v zákulisí právě probíhající olomouckého žalobního, trestného a přestupkového pinpongu mezi krajským úřadem a olomouckou přestupkovou komisí za podpory úředníků krajského úřadu echt katolickému podvodníkovi Vlastimilu Blaťákovi zcizením sbírky Tour de Franz Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. (pořadatel sbírky Tour de Franz, investor sbírky a pouti Tour de Franz, PR a materiálová podpora členů cca 150 - 200 tisíc Kč) Sbírka byla určena nejen pro postiženou dceru katolíka Vlastimila Blatáka píšícího po zcizení sbírkového účtu Tour de Franz a vystoupení ze správní rady Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů mecenášů,z.s. ke dni 15.10.2016 vědomě nepravdivé pomlouvačné články v Hanáckém Večerníku. Nechápajícího katolíka, že lhát, krást a podvádět se nemá. ŘK církev a její soudruzi bolševici na úřadech namísto trestního oznámení, kdy byla Vlastimilu Blaťákovi navržena mediace a mimosoudní řešení, jej dne 26.1.2017 přes podanou žalobu zapíší (přes protesty s ověřenými podpisy 5 osob) do rejstříku jako správního radu Společenství podpory filantropů a mecenášů,z.s. a zahájí s ním vyúčtování sbírky Tour de Franz přes protesty řádně zvolených členů správní rady – statutární zástupci – a jimi zmocněného právního zástupce a protesty zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, kteří sbírku Tour de Franz a PR sbírky a pouti do Říma za laskavým Františkem (nikoliv ŘK církví) materiálově a finančně opakovaně podpořili. Následně se v květnu 2017 zjistí, že se souhlasem úředníků odvolacího úřadu zmizelo ze sbírky Tour de Franz 30 tisíc korun a skončilo na účtu společnosti Vlastimila Blaťáka, o které v Hanáckém večerníku lživě veřejně tvrdil, že tato právnická osoba nemohla sbírku Tour de Franz pořádat. Dárci, se kterými bylo několik týdnů vyjednáváno o podpoře sbírky Tour de Franz se náhle rozpomenuli, že se spletli a že tyto peníze patřily na jiné sbírky pana Blaťáka a jiné konta Tour de Franz apod. Křivá svědectví od lékařů ve správním řízení průhledná jak dívčí kalhotky skutečně zamrzí zvláště pak, když bylo na CK Bohemia pro cyklisty nepravdivě inzerováno, že lékaři pojedou celou dobu s pelotonem z Olomouce do Říma a podobné nepravdivé bludy Vlastimila Blaťáka.
Dne 3. 8.2017 ( opraveno 5.8.2017)

Dušan Dvořák

Odvolacímu správnímu orgánu, plot je potřeba dostavět okamžitě!

Předběžné opatření ??? Lze tak konat???

Morytáty a legendy kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově

Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281, člen asociace Open Royal Academy, člen European Cannabis Church a společně s Ateliér ALF, z.s. a Art Language Factory, z.s. zřizovatel Edukativní konopné kliniky, adresa: Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6, GPS: 49.665468032, 16.8580184008, FB/HTPP/BLOGSPOT.COM konopijelek.cz 
 

KS v Brně - rejstřík sp. zn. L 12854
MěU v Konici - přestupková komise
o.s. Ospělov, IČ: 22691871 - podnikatel
Ing. Josef Popelka, ID:  rw84k4y

                                       Vážená paní, vážený pane

Obracíme se tímto na zastupitele obce Ospělov Ing. Josefa Popelku pod kontrolou rejstříkového soudu a veřejné moci projednávající podezření na porušení zákona Ing. Josefem Popelkou (798 Ospělov 25), úředníka stavebního úřadu MěU Konice a starostky obce Ludmírov, k němuž se tímto připojujeme jako poškození.  

Zničení hranice plotu výzkumnické farmy 798 55 Ospělov 6 za podpory nezákonně jednajícího úředníka stavebního úřadu v Konici a starostky obce Ludmírov nemůžeme přehlížet, zvláště když je doložitelné důkazy, kdo byl majitelem odřezaného a zcizeného plotu, který je již více než 3 roky předmětem stavebního řízení zahájeného na popud Ing. Josefa Popelky, aniž by dokončil původní plot (8 let!), kde letos odřezal stromy, které nebyly na jeho pozemku a nebyly jeho vlastnictvím. Odřezání dvou stromů čínské vrby na předzahrádce výzkumnické farmy Ing. Josefem Popelkou je dle sdělení policie v Konici ze dne 13.4.2017 rovněž v řízení u přestupkové komise.  

Obracíme se na Ing. Josefa Popelku prostřednictvím právního zástupce zřizovatelů Edukativní konopné kliniky Cannabis is The Cure, z.s. s žádostí o vyjádření ve věci transformace občanského sdružení Ospělov.

Naši členové jsou zakladatelé, mecenáši a podporovatelé občanského sdružení Ospělov, ve kterém statutární orgán dlouhodobě neplní zákonné povinnosti, tzn. neprovedl transformaci dle občanského zákoníku. Přestože z veřejného rejstříku justice nevyplývá, že by Ing. Josef Popelka byl statutárním orgánem této právnické osoby (statutární orgán nebyl dosud stále ustanoven), obracíme se na Ing. Josef Popelku jako jednatele podnikatele o.s. Ospělov IČ 22691871, neboť tak je v živnostenském rejstříku veden k prodeji lihu ustanovenému v době nového občanského zákoníku (dne 8.4.2014) namísto povinností jednatele spolku provést transformaci.  Dovolujeme si tímto pod kontrolou veřejné moci zdvořile upozornit Ing. Josefa Popelku, že tyto dvě odlišné právní role zakládají vážnou právní kolizi, pokud nebude transformace urgentně provedena, zvláště pak za situace, kdy je Ing. Josef Popelka zastupitelem obce Ospělov a měl by mít jako první na starosti plnění zákonných povinností sloužící rozvoji obce Ospělov.  

Pokud je Ing. Josef Popelka tedy také statutárním orgánem spolku občanské sdružení Ospělov (nikoliv pouze podnikatelského subjektu IČ 22691871), dovolujeme si vám sdělit, že pokud od Ing. Josef Popelky neobdržíme do 3 dnů rozhodnutí do datové schránky našeho právního zástupce Cannabis is The Cure,z.s. ID 4ex7c9p, že již v květnu 2017 je jednání orgánu oprávněného transformaci provést, transformaci provedeme se zakládajícími členy.

Jak je Ing. Popelkovi i přestupkové komisi MěU v Konici známo, členské poplatky o.s. Ospělov byly Radomírou Dvořákovou zaplaceny na 15 let dopředu, když danou částku (půjčka 1.500 Kč) Ing. Josef Popelka nevrátil poškozeným manželům Dvořákovým, od který si peníze zapůjčil a pak je krajskému úřadu vyúčtoval v rámci dotace jako vrácené Dvořákovým a přestupková komise MěU Konice dělala, že neumí česky. Pozvánku na jednání o.s. Ospělov tedy od Ing. Josef Popelky očekáváme do 3 dnů  od doručení do ID 4ex7c9p

S ohledem na nepravdivé pomluvy, které po obci Ospělov o paní Radomíře Dvořákové, zakladatelce o.s. Ospělov a účetní spolku, šířil Ing. Popelka a s ohledem na jeho participaci na nezákonném znepřístupnění obecní kaple Nanebevzetí v Ospělově členům výzkumu od roku 2009 - 2017 s nezákonným vyjádřením participující starostky obce Ludmírov (cca 30x odmítnuto, petici za zpřístupnění kaple v roce 2012 podepsalo 62 občanů!), že o ospělovské obecní kapli rozhoduje subjekt, který k ní nemá žádná práva ani povinnosti cokoliv komukoliv v této věci sdělovat/povolovat či jakkoliv se vyjadřovat, a s ohledem na nepravdivé pomluvy v médiích o panu Dušanu Dvořákovi, dovolujeme si vám v příloze zaslat důkaz, že někteří úředníci jsou ochotny ke krytí těch, kteří nám škodí, dokonce riskovat vážné trestní stíhání a vyhazov z práce, kdy úřednice krajského úřadu nejen převzala od neoprávněné osoby k vyúčtování sbírku, ale dokonce na vyúčtování uvedla částku o 30 tisíc nižší, než byl příjem sbírky na účtu v bance....

Panu Ing. Josefu Popelkovi bude výzva doručena z datové schránky zmocněnce, nikoliv odborné společnosti Konopí je lék,z.s. Viz scan zmocnění s ověřenými podpisy na http://konopijelek.blogspot.cz/


Hezký den všem

Na 1. máje 2017

Miroslav Tetour, MCA, předseda

Zmocnění v souladu s § 441 za Cannabis is The Cure,z.s. také pro Ateliér ALF,z.s a Art Language Factory,z.s potvrzuje  

Mgr. Ivan Chalaš, místopředsedaPříloha

Dodatek trestního podnětu a žaloby - důkazy, 28.4.2017

Vědomě nepravdivé hrubé pomluvy Hanáckého večerníku (Vlastimila Blaťáka) od 10.7.2016 do 24.4.2017 na partnery Tour de Franz a především pak osobu vedoucího výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The cure) Dušana Dvořáka, MMCA, což poškozuje všechny právnické osoby asociace, stejně jako dotčené fyzické osoby. Konkrétně také došlo ke změně obsahu článků a jejich naprosto odlišnému vyznění, konkrétně pak článků označených níže červeně několik měsíců po vydání, dále níže uvedené články o výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a Dušanu Dvořákovi dokládající důkazy o vědomých lžích majitele Hanáckého večerníku Vlastimila Blaťáka, které jsou smazány zcela, dále dokládáme reakce přímých účastníků a podporovatelů cyklopouti  a sbírky Tour de Franz k poslednímu zcela vědomě nepravdivému hrubě dehonestujícím článku ze dne 24.4.2017 na stránkách Hanáckého večerníku Zakulisi-tour-de-franz-24-24-co-se-stalo-po-navratu-aneb-vyderac-v-tymu

·         http://www.hanackyvecernik.cz/spolecnost/akce-v-regionu/zakulisi-tour-de-franz-24-24-co-se-stalo-po-navratu-aneb-vyderac-v-tymu
·         http://www.hanackyvecernik.cz/spolecnost/skandaly/sileny-konopny-veleknez-zaluje-vecernik-a-co-na-to-kozel
·         http://www.hanackyvecernik.cz/spolecnost/skandaly/prostejovsky-soud-uznal-konopneho-pestitele-dvoraka-nesvepravnym
·         http://www.hanackyvecernik.cz/spolecnost/skandaly/zazaloval-ministerstvo-kdyz-mu-neschvalilo-konopnou-cirkev-soud-zalobu-smetl-ze-stolu
·         http://www.hanackyvecernik.cz/spolecnost/skandaly/vymyslel-si-neexistujici-akademicky-titul-mmca-ministerstvo-skolstvi-bude-konat
·         http://www.hanackyvecernik.cz/spolecnost/skandaly/je-konopi-prekurzor-rychetsky-bude-nominovan-na-nobelovku-za-chemii
·         http://www.hanackyvecernik.cz/spolecnost/skandaly/policie-na-flore-sebrala-dvoraka

Smazané články Vlastimila Blaťáka
na webu Hanáckého večerníku


23. 10. 2014, Olomoucký večerník
Dušan Dvořák: Je to především smrtící koktejl nezměrné tuposti  

18. 6. 2016, Hanácký večerník 
Soudci se budou zodpovídat za kriminalizaci pěstitelů konopí! 
 Co znamená rozhodnutí předsedy Nejvyššího soudu ČR jsme se zeptali konopného guru Dušana Dvořáka 
„Na webu je doloženo, že soudci tří senátů Nejvyššího soudu si vymysleli tyto lži:
1.    Konopí je prekurzor, čili chemická látka k výrobě chemických drog.
2.    Nařízení o prekurzorech bylo transponováno do zákona o návykových látkách, což vylučuje unijní i česká judikatura.
.......................................
Co teď plánujete?
„Vyhrát kafkovský proces. Léto už mám obsazené radostmi. 14. července 2016 na sv. Bastilu registrujeme v Praze Konopnou církev. 10. srpna 2016 si půjdu v Římě pro třetí křesťanské požehnání konopné masti přímo od papeže, kdy chci nejprve mast požehnat od protestantů a pravoslavných, protože tato silná mast z konopné herby, kterou v lékárně nesmíte dostat, dokáže mj. také zachránit končetiny diabetiků před amputací (v ČR přes 10 tisíc amputací ročně dle ÚZIS, poz. red.). .......Není jediný důvod tenhle zločin podporovat a oblbovat občany.“

1. 6. 2016, Hanácký večerník 
Je konopí prekurzor? Rychetský bude nominován na Nobelovku za chemii!
Konopný léčitel Dušan Dvořák z Olomouce odvrací s humorem sobě s vlastním nepochopitelná soudní rozhodnutí, která mu komplikují život a profesi. Podle výroku znalců v jeho kauzách je konopí prekurzor, což je ovšem logický nesmysl. Za tento výrok Ústavního soudu tak nominuje jeho předsedu Pavla Rychetského na Nobelovu cenu za chemii.
Nesmyslný výklad slova prekurzor, kterého se ústavní soudci v Dvořákově kauze dopouštějí, má samozřejmě devastující účinky na veškerou konopnou léčbu a všechny aktivity nejen sdružení Konopí je lék.

23. 4. 2016, Hanácký večerník 
Policie na Floře sebrala Dvořáka  
 Aniž by porušoval jediný zákon, opět skončil na policii. Dušan Dvořák rozbalil na Wolkerově ulici svůj petiční stánek s náborovou kampaní do své Konopné církve, aby ho v pátek na udání některého z všímavých komejdoucích přišla pozdravit Městská policie. Ta přivolala státní policii, a léčitel skončil na další tři hodiny na služebně....... Léčitel se tím odradit nenechal a v sobotu byl se stánkem na místě zase. Proti pátečnímu postupu policie sepisuje další stížnost.

 31. 3. 2016, Hanácký večerník 
Dvořák: Pěstování konopí je přece legální! 
Dušan Dvořák (1962) má po zveřejnění výzkumu Konopí je lék dne 21. 3. 2008 (konopijelek.cz) společně s manželkou zhruba 60 čísel jednacích u soudů v České republice a Evropě. Byl 6 x obviněn za těžký zločin (nedovolené výroby a distribuce drog.) Policisté mu v letech 2009 -2016 na farmě v Ospělově sklidili více než tunu konopí. Poté, co Dušan Dvořák doložil nevymahatelnost trestních zákonů na pěstování a zpracování konopí, se jej pokusila ČR zbavit právní způsobilosti a zavřít do blázince, v trestních řízeních mu dosud justice vydává neodůvodněné rozhodnutí. Ke dni rozhovoru vedl 33 aktivní soudních, trestních a správních řízení, z toho 7 trestních řízení za členy Konopné církve (právní argumentace) a 5 správních řízení za nevládní organizace podílející se na výzkumu.


25. 3. 2016, Hanácký večerník 
Dvořákovi smazaly v jeden den tři deníky blog, léčitel se nevzdává  

20. 3. 2016, Hanácký večerník 
Ministerstvo dalo Dvořákovi za pravdu: Potvrzujeme, že konopí není prekurzor!   


27. 1. 2016, Olomoucký večerník 
Lucince pomáhá konopná mast. Rodiče postižené holčičky ji ale musejí shánět pokoutně

11. 8. 2015, Olomoucký večerník 
Causa Dvořák: Je český zákon o návykových látkách ve věci konopí nevymahatelný?  
Dvořák výzkum zveřejnil v roce 2008 po judikátu nejvyššího soudu o netrestnosti léčby konopím. Nejvyšším soudem v roce 2008 osvobozená důchodkyně Mária Brodská však byla v roce 2011 za totožné jednání (pěstování a zpracování konopí) opětovně obviněna a v dubnu 2012 spáchala sebevraždu.  Od roku 2012 se Česká republika pokouší zbavit Dušana Dvořáka právní způsobilosti, od roku 2014 se jej snaží internovat v psychiatrické léčebně.

Z redakčního archivu: Otevřený dopis primátorovi ohledně akvaparku (leden 2006)
Seriál startujeme Otevřeným dopisem primátorovi města Olomouce z roku 2006, v němž se Dušan Dvořák vymezuje proti jeho financování z veřejných rozpočtů. Aktuálnost textu je i po více než deseti letech vysoká.


Reakce účastníků Tour de Franz a sponzora TDF na článek vydavatele Hanáckého večerníku ze dne 26.4. 2017 "Zákulisí Tour de Franz 24/24: Co se stalo po návratu aneb vyděrač v týmu..."


Od: Sandra Šilhanová 
Datum: 27. dubna 2017 22:03
Předmět: Re: Dotaz - že bych snad trpěl amnézií?
Komu: dusan.dvorak@konopijelek.cz
Kopie: Společenství ONFAM <spolecenstvi.podpory.onfam@gmail.com>

Milý Dušane,
jelikož jsem jedním z mála očitých svědků událostí popisovaných v článku, nebudu rozebírat celkovou svou zkušenost s panem Blaťákem a osobní názory, ale pouze konkrétní nepravdy v uvedeném článku.

"Poslední skandál s "Konopnou církví" vyrobil před médii v Českých Budějovicích, a od té chvíle jsme na můj zásah nepotkali jediného novináře. Ti, co měli čekat v Rakousku a v Itálii, tam nečekali, protože jsem je všechny odvolal."

Není pravda, že by pan Blaťák kvůli komukoliv odvolával novináře. V Linci jsme čekali na novináře v hotelu cca 2 hodiny, pan Blaťák se vyjadřoval dost zklamaně, že nepřišli. Situace se opakovala na pár dalších místech v Rakousku, kde se měly konat tiskové konference.  Několikrát se vyjádřil, že obepsal spoustu radnic po cestě s informacemi o projíždějící Tour a měl v plánu tiskové konference. Asi nedává smysl, aby rušil konference a pak si po 10 dalších dní platil překladatele (Jirku Überalla), který měl tiskovky překládat. Také vzhledem k časovému pressu a kilometrům, které v každé etapě ujeli, mi to přijde jako dost odvážný konstrukt odvolávat novináře a pak na ně i s překladatelem "jako" čekat. Po několika neúspěšných čekání na novináře v Rakousku pan Blaťák dle svých vlastních slov tuto činnost vzdal, na základě toho i měnil trasu Tour oproti plánu, s tím, že novináři nemají zájem a nemá smysl na ně ve městech čekat.

"Stejně tak jsem odvolal domluvené noclehy na farách, protože skandál tohoto kalibru, aby začal dobrotivé faráře přesvědčovat na konopnou víru, prostě nebylo možno připustit ani omylem."

Nejsem si vědoma, že by jakékoliv ubytování na farách bylo domluveno a rušeno. Naopak "plán" ubytování byl velmi vágní. Od Lince dál bylo domlouvání ubytování svěřeno Jirkovi Überallovi, jelikož jako jediný ovládal jazyk a dokonce jsme se na nějakých farách byli ptát (neúspěšně, protože jsme se ani jednou nikomu nedoklepali) - nikdy jsme nedostali pokyn, že na fary máme zákaz, protože by byla ostuda. Ubytování se domlouvalo až konkrétní den, podle toho kam dvoučlenná Tour přibližně měla dorazit a po pár dnech převládly ze strany pana Blaťáka instrukce, že je třeba internet pro uploadování videí o Tour a sušit mokré prádlo, takže spíše penziony. 

"V Rakousku totiž polovinu etap nešlapal a nechal se vozit."

Pan Blaťák asi zapomněl, že na Tour nebyl sám, když si dovolí tohle napsat. Za celé Rakousko se Dušan vezl v autě pouze půlku jedné etapy a to navíc po boku přímo pana Blaťáka, který to vzdal také. Vím to dost dobře, v tom autě jsem seděla. Podrobnosti inkriminované jízdy autem: Po Linci byl po 3. dnech jízdy plánovaný volný den pro regeneraci sil. Pan Blaťák změnil plán a jelo se 5 dní v kuse (kolem 100km denně přes alpská sedla). 5. den v půlce etapy ve Villachu nás Dušan poprosil, ať ho vezmeme do doprovodného auta, že už to nezvládá. Tuto funkci doprovodné auto mělo od začátku přímo slovy pana Blaťáka - kdyby měl někdo problém, vezmeme ho do auta. To, že Dušan pokračuje zbytek etapy autem, okomentoval pan Blaťák slovy "Cože? To se snad posral!" O pár km dále jsme již nakládali do auta i pana Blaťáka, jelikož se spustila bouře století. 

"Měnili jsme řidiče a museli jsme dva dny zůstat v campu u Lignana. Ze dvou dnů ale nakonec byly čtyři, protože velekněz nemohl jet dál. Musel dopsat všechny žaloby."

Ano, měnili jsme řidiče, a ano, bylo to v campu i Lignana. To jsou jediné pravdivé informace. Na poradě "výměna řidičů" jsem byla já, Jirka Überall i Dušan Dvořák (tedy všichni), když pan Blaťák říkal, že já a Jirka odjíždíme autem do Olomouce hned, ať nás již déle pracovně neblokuje. V Olomouci předáme klíče druhému řidiči, který bohužel bude moci přijet až za 4 dny. Tuto informaci ostatně uvedl přímo pan Blaťák ve svém předchozím článku o zákulisí Tour de Franz, z etapy čekání v kempu:
http://www.hanackyvecernik.cz/spolecnost/akce-v-regionu/zakulisi-tour-de-franz-10-24-dny-cesko-rumunskeho-pratelstvi
Dušan byl z představy čekání 4 dny v kempu dost nešťastný a pana Blaťáka prosil, ať vyjedou na kolech dřív a ujedou klidně jenom kousek, návrh byl zamítnut z důvodu nemožnosti převážet na kole a bez auta všechny věci a pan Blaťák rozhodl, že se bude 4 dny čekat a hotovo.
Zde moje svědectví končí, nemám problém je před kýmkoliv zopakovat.
Pravda a láska ať zvítězí :)
Sandra

Od: Sandra Šilhanová 
Datum: 28. dubna 2017 8:47
Předmět: Re: Dotaz - že bych snad trpěl amnézií?
Komu: dusan.dvorak@konopijelek.cz
Kopie: Společenství ONFAM <spolecenstvi.podpory.onfam@gmail.com>

Milý Dušane,
ještě přikládám 2x printscreen z předchozích článků Ze zákulisí Tour de Franz, kde přímo pan Blaťák popisuje jak rozesílá 24 tiskových zpráv a další den 32 tiskových zpráv přímo po cestě v Rakousku, stějně tak fary, ale nikoho TDF nezajímá a novináři nepřicházejí. Tolik k tomu, že musel kvůli tobě zrušit tiskové konference i fary už za Budějovicemi.
K informaci "půlku Rakouska se vozil" doplním ještě o to, že jsi s námi jel v autě pár km z Klemsmunstrem, jestli je to i s tím Villachem půlka, tak Rakousko je menší země, než jsem myslela :)
Jinak doporučuji dělat printscreen článků a datovat, předpokládám, že to pan Blaťák promaže, až si na to sám vzpomene nebo ho někdo upozorní.
Hezký den, Sandra

Od: Martin Dindoš
Datum: 27. dubna 2017 9:10
Předmět: Re: Dotaz - že bych snad trpěl amnézií?
Komu: dusan.dvorak@konopijelek.cz
Kopie: Společenství ONFAM <spolecenstvi.podpory.onfam@gmail.com>

Pan Blaťák je zvláštní člověk.
Každý jsme holt nějaký. Někdo víc a někdo míň. Blázen je svým způsobem každý z nás. Existuje krásná kniha o důležitosti a významu "šílenství" v dějinách lidstva a tam se o Blaťákovi a jemu podobných přisavkách moc nepíše......
Viz moje zkušenost sponzora akce, kdy mi faktura za dresy přišla nejdříve od Lucy Teamu a nasledně i přímo od výrobce dresů. Asi za dva měsíce po akci. Ta, co jsem zaplatil Lucy Teamu - byla jednou tak velká. Budiž sponzoring - jen škoda, že akce skončila mankem a ztrátou.
Výrobci jsem musel vysvětlit, že peníze již dostal pan Blaťák a výrobu mu zaplatí on. Celé to na mne dělá dojem, že výnosy inkasoval Lucy Team a náklady platila "sbírka".
U kufru auta v Českých Budějovicích jsem stál osobně a kromě semínek neomamné odrůdy Santika ve dvou sudech tam byli moje sponzorské dary pro farnosti - emulze EFFFI a česnekový extrakt Allivictus.
Dušan si velmi důkladně kontroloval celý baťoh, aby u sebe neměl ani miligram konopí a nezpůsobil tak po cestě nikomu problém. Stejně tak prohlédl své věci i v kufru auta.
Vlastně jsem Dušane rád, že je pan Blaťák takový "akční hrdina", ale pouze psaným slovem" - a ty jsi vůbec cestu přežil!
Chtěl se Tě fyzicky zbavit, utahat Tě, anebo Tě alespoň někam přivázat......
A Vatikán mu málem byl spolupachatelem! Minimálně jej naváděl. Nakonec pan Blaťák to asi bude muset u soudu prokázat a to budou mit kluci z ambasády a Vatikánu radost.
Že to s Tebou jako svobodomyslným člověkem a věčným rebelem není jednoduché víme. Ale pan Blaťák to neodhadl a zakope se do hrobu sám.
To co napsal nepotřebuje víc komentovat.
Zde jen fakta, které jeho bludy vyvrátí a situaci osvětlí.
Oblečení Dušane ze dne kdy jsme málem tančili tango na Svatopetrském náměstí mám na fotkách.
Stejně jako tu desku se jmény papežů.
Takovou vzácnost jako "smradlavý česnekový extrakt" by mne ani nenapadlo vylít do křtitelnic.
Naopak jsme krabičku Allivictu pokropili svěcenou vodou a tento allivictus dostal ode mne následně po OH v Riu Ondra Synek a jednu krabičku moje 91letá babička. V hloubi duše katolička a udělala ji velikou radost.
Zbytek považuji za ztrátu času a "distrakci". Pan Blaťák je jen kámen na tvé cestě Dušane a překážka Tvému poslání. Zvedl jsi jej, prozkoumal, zjistil jak je "prasklý a nepevný" a místo aby jsi jej zahodil, položil si jej na kraj cesty aby ještě víc nepraskal. Vděk nečekej.
On tam teď leží a vykřikuje..list konopí mu navozuje hákový kříž....a ty se zbytečně ohlížís zpět. Až budou to cestu asfaltovat, nikdo si na něj nevzpomene, bude to jen prasklý a nepevný kámen. Zahodí jej dál od cesty nebo rozdrtí na štěrk.
Karma je holt karma!
Martin


Návrh Vlastimila Blaťáka ze dne 24.6.2017 na mimosoudní vyrovnání

Od: Vlastimil Blaťák 
Datum: 24. dubna 2017 12:33
Předmět: Návrh na mimosoudní vyrovnání
Komu: Dušan Dvořák, Společenství ONFAM
Kopie: Open Royal Academy

Vážený pane Dvořáku,

Berte, prosím, tento e-mail jako návrh na mimosoudní vyrovnání. Zasílám jej e-mailem, protože Vaše poštovní adresa je neznámá, a jsem si jist, že e-maily čtete.

Dne 20.4.2017 odbor kontroly Olomouckého kraje schválil, a to bezvýhradně, vyúčtování veřejné sbírky Tour de Franz. Listinu jistě dostanete také.

Protože jste se v uplynulých měsících učinil opakovaně veřejná prohlášení o zpronevěře anebo chybném vyúčtování sbírky – část důkazního materiálu je přímo v e-mailech, které rozesíláte, část se nachází na vašich blozích (texty je zbytečné nyní mazat, dávno jsou archivovány), a tyto lži a pomluvy jste stačil rozesílat na všemožné adresy, pravděpodobně včetně Vatikánu, cítím se já jako fyzická osoba i já jako pořadatel Tour de Franz vaším jednáním zásadně a prokazatelně poškozen. Mimo jiné jste ale poškodil i Sdružení podpory olomoucké nadace filantropů a mecenášů, jejímž jménem jste tyto nepodložené pomluvy šířil.

Můj návrh mimosoudní dohody neobsahuje žádné finanční plnění z Vaší strany, a sestává z:
 1.       Vašeho písemného závazku již nikdy veřejně nekomentovat Tour de Franz, především ji nedávat do žádné souvislosti s Vašimi konopnými aktivitami, a to navždy, počínaje dneškem, to se týká nejen vás osobně, ale i všech „nevládních organizací“, v nichž jste členem;
2.       Vašeho písemného závazku zdržet se jakýchkoli veřejných komentářů o mé osobě, a to navždy, počínaje dneškem, to se týká nejen vás osobně, ale i všech „nevládních organizací“, v nichž jste členem;
3.       Vašeho písemného závazku obeslat všechny veřejné i církevní instituce, kterým jsme své pomluvy adresoval, omluvit se jim za Vaše nepravdivá prohlášení ohledně mé osoby a Tour, a to doložitelně, do 30 dnů, přičemž jakýkoli pokus o překroucení omluvy, její relativizování a podobně bude chápán jako nedodržení podmínky;
4.       Vzdát se členství ve Sdružení podpory olomoucké nadace mecenášů a filantropů, jejímž jsem k dnešnímu dni podle veřejného rejstříku (= rozhodná skutečnost) stále členem Správní rady, neboť jste tento spolek svým jednáním zásadně poškodil, a ještě před tím, než na členství rezignujete, iniciovat neprodleně návrh změny stanov ve smyslu zbavení se funkce obecného zmocněnce. Je v zájmu správní rady, aby s tímto krokem sama souhlasila – viz níže.
Věřím, že v souvislosti se škodou, kterou jste způsobil (nepokračování sbírky, která měla domluveno cca 30 čerpacích stanic na D1 a umístění kas, zrušení Tour de Franz 2017, a tak dále…) oceňujete mírnost tohoto návrhu, a především skutečnost, že neobsahuje žádný finanční požadavek.

Pokud byste s mým návrhem obratem bezvýhradně nesouhlasil (jinými slovy: nevzniká zde prostor ani pro jednání, ani pro komentáře, ani pro nic jiného…), a pochopitelně, pokud byste podmínky mimosoudní dohody doložitelně nerealizoval ve lhůtě 30 dnů počínaje dneškem, budu reagovat žalobou, a její součástí již bude nemalá finanční náhrada.

Současně bych vyzval všechny spolky, jejichž jménem jste jednal a které jste takto poškodil, aby se k žalobě na Vás připojily, protože v opačném případě by se staly spolupachateli trestného činu, s následky z toho plynoucími.

S pozdravem

Vlastimil Blaťák
Hanácký Večerník
vydavatel a šéfredaktor

Tel.: 739 664 567


Reakce na návrh VB na mimosoudní vyrovnání

Od: Dušan Dvořák
Datum: 25. dubna 2017 16:22
Předmět: Re: Návrh na mimosoudní vyrovnání
Komu: Vlastimil Blaťák <blatak@hanackyvecernik.cz>, redakce@hanackyvecernik.cz
Kopie: Společenství ONFAM <spolecenstvi.podpory.onfam@gmail.com>, olomouc@ctk.cz,
olomoucky@denik.cz, podatelna@osoud.olc.justice.cz, <arcibol@arcibol.cz>,
redolo@mfdnes.cz, openroyalacademy@gmail.com, olomouc@olomouc.cz,
epodatelna.policie@pcr.cz, posta@kr-olomoucky.cz, zurnal@upol.cz, rozhlas@ol.cro.cz


Vážený vydavateli hanácké  Stráže lidu a seriálu Tour de Franz Kafka 

K vašemu  návrhu dosvědčující akutní z justice a exekutivy se šířící infekční amnézii sděluji a posílám dál ke schválení a reflexi odpovědným a ilustraci přátelům a členům Společenství 

Trestní a přestupkové jednání a žalobu na vaši osobu, vaše noviny a vaše o.s. a korupci a podvody úředníků krajského úřadu a olomouckého rejstříku projednává z podnětu 5 právnických osob - členů Open Royal Academy - k dnešnímu dni od podání dne 17.1.2017
·         Z rozhodnutí KS a VS v Olomouci žalobu na vaši osobu a úředníky vede Okresní soud v Olomouci - žalovalo vás 5 právnických osob- členů Open Royal Academy, č.j. neznáme stejně jako některé vaše články, které jste vymazal na webu vaší  Strážné věže pravé hanácké víry, viz http://www.hanackyvecernik.cz/
·         Z rozhodnutí Policejního prezidia trestní podnět řeší Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje - hospodářská kriminalita, č.j. neznáme, viz partneři Tour de Franz na http://tourdefranz.cz/, kteří se k přestupkovému a trestnímu podnětu a žalobě připojili jako Konopí je lék,z.s. 
·         Z rozhodnutí 5 právnických osob, které vás žalovaly  projednává přestupkový podnět na vás a úředníky také Krajský úřad OK - odbor přestupků a odbor kontroly (mj. i na plnění zákonných povinností vaší Strážné věže reagovat na tiskovým zákonem garantované vydání opravy, které zcela ignorujete, stejně jako zcela  ignorujete dodržovat pravidla Společenství, které jste s úředně ověřeným podpisem uvedl respektovat, stejně jako nerespektujete zasílat tiskovým zákonem žádané výtisky krajské knihovně, abyste nemohl- jak rád činíte- mazat a měnit články dokazující vaši osvětu spřízněných hanáckých křováků a katolíků, viz archiv cenzury na Hané a za hnojem Hané na  http://nase-vase-olomouc.blogspot.cz/
Pokud jde o vaše tvrzení o řádném vyúčtování sbírky Tour de Franz za Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., které jste podvedl a okradl a zneužil funkce při správě svěřeného majetku a od 15.10.2016 již nejste jednatelem a sám jste odstoupil z funkce a odmítal komunikovat a psal osvětu ve Strážné věži, nezakládají se na pravdě, neboť na sbírkovém účtu nebylo, jak uvádíte se soudružkou úřednicí krajského úřadu 45 tisíc, ale o 30 tisíc víc a ještě jste si k pouti a  propagaci Tour de Franz do Říma za tanečníkem tanga a vyhazovačem momentálně ve funkci papeže půjčil - doložitelně - nejméně dalších 25 tisíc To nemluvím o více než 100 tisícové podpoře členů a partnerů Open Royal Academy a Konopné církve nebo přímo členy Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. 

S pozdravem "Když sušíš hubu, mysli na Texas" vás zdraví
Dušan Dvořák, MMCA
Konopí léčí nejen rakovinu, ale na lidskou blbost nestačí
http://www.konopijelek.cz/


Souhrnně

1.   Přestupková komise Konice pod č. j. ŽIV 440/2015/MAL/19 dne 4. 2. 2016 uvedla(najdete ZDE) novou právní argumentaci k odmítnutí spáchání přestupku starostkou střediskové obce Ludmírov Janou Grézlovou dle § 21 přestupkového zákona, neboť za vydávání nepravdivých rozhodnutí/informací/stanovisek ve správním řízení, které obec Ludmírov činí již 7 let, nelze vinit právnickou osobu! Starost/-ka obce je právnická osoba a věc spadá do kompetence Ministerstva vnitra ČR a Krajského úřadu Olomouckého kraje, rozhodla přestupková komise. Že o obecní kapli v Ospělově rozhoduje bez jakéhokoliv smluvního vztahu a schválení zastupitelstvem obce o určení majetků obce - svěřenému do společného majetku nové střediskové obce Ludmírov v šedesátých letech obcí Milkov - Ospělov - pouze subjekt XY na základě rozhodnutí daného subjektu XY (nikoliv obce Milkov-Ospělov) v roce 1935 je doloženo v rozhodnutí starostky obce dne 22.2.2016, kterénajdete ZDE  Může obec učinit ke svým majetkům monopol pro smluvně neošetřený subjekt XY vybízecí navíc k vraždění jinověrců, jako bylo dne 23.2.2016 doloženo Ministerstvu kultury ČR s důkazy ZDE   Stížnost Ústavnímu soudu č.j. II. ÚS 3196/15 ze dne 28.10.2015 (kaple bod 122) jeuvedena ZDE 


2. Opakované přikazující rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje střediskové obci Ludmírov ve správním (odvolacím/stížnostním) řízení č.j. KUOK 113075/2015 ze dne 31.12.2015 k informacím/ stanovisku/ usnesení obce Ludmírov v bodu 6 nepravdivého rozhodnutí obce ze dne 7.12.2015 k obecní kapli Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově najdete ZDE (není důkaz, že kdy do června 2015 o pravidlech a zpřístupnění kaple jednali zastupitelé obce).

3.   Rozhodnutí obce Ludmírov ze dne 7. 12. 2015 potvrzující, že obec ví, že hrubě nezákonným opakovaným jednáním prostějovských státních zástupců a soudců (míněny konfiskace výzkumnické farmy Ospělov v letech 2009 -2015) došlo ke spáchání zločinů proti lidskosti na nevinných občanech, dále že obec obdržela petici 7 občanů obce Ludmírov z roku 2012 žádající obec zpřístupnit kapli Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově a dále obec opětovné nepravdivé rozhodla, že o z (ne)přístupnění kaple a pravidlech provozu kaple do června 2015 rozhodovali zastupitelé obce, cožnajdete ZDE  

4.   Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje č. j. KUOK 101712/2015 ze dne 18. 11. 2015 dokládající, že jednáním ve smyslu správního řízení se míní 1) Odvolací/stížnostní řízení žádosti o informaci (povinného) a 2) Vydání stanoviska (povinného) při žádosti o informaci najdete ZDE


5.   Rozhodnutí obce Ludmírov ze dne 4. 1. 2016 o zákonném limitu petentů obce (slovy tři občané obce Ludmírov) dle povinnosti limitu 0, 5% občanů obce dle § 16/2 písm. f) a g) zákona o obcích najdeteZDE

6.   Petice 60 občanů (7 z obce Ludmírov) ke zpřístupnění kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově je uvedena ZDE  Obecní úřad střediskové obce Ludmírov od roku 2009 zamítá členům výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure zpřístupnit obecní kapli k vigiliím a ekumenických setkáním k uctění památky zabitých, zmrzačených a zneuctěných občanů kriminálním jednáním České republiky v Ospělově v letech 2009 – 2015, což jedoloženo na důkazech například také ZDE  

7.   Dne 28.12. 2015 Přestupková komise Konice pod č.j. PRR 70/2015 k novým důkazům opětovně bez rozhodnutí toliko formou vyrozuměni uvedla, že neshledala ani nyní porušení zákona, aniž se vyrovnala s důkazy. K tomu: Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje (přestupkové komise)  najdete ZDE. Jde o rozhodnutí č.j. KÚOK 97905/2015 (KÚOK/82293/2015/OSLKŽÚ-p/450) ze dne 3. 11.2015 odmítající zahájit se starostkou obce šetření přestupku ve věci kaple i přes vydávání nepravdivých a neúplných informací ve správním řízení a útiskem a poškozováním cizích práv. Vydávání nepravdivých a neúplných informací je doloženo v rozhodnutí Krajského úřadu OK, které najdete ZDE.  Jde o rozhodnutí ze dne 21. 7. 2015, kdy je KUOK potvrzeno nezákonné rozhodnutí starostky obce Ludmírov (nejen) ve věci kaple. Do 18. 6. 2015 starostka obce tvrdila, že zákaz zpřístupnit kapli schválili zastupitelé, což nikdy neuměla doložit ani krajskému úřadu. Od 18. 6. 2015 starostka obce v odmítnutí zpřístupnění kaple odkazuje na právně irelevantní dokument z roku 1935 o patřičnosti kaple římskokatolické církvi, což starostce krajský úřad okomentoval jako dokument jiného subjektu, než majitel kaple. V odkazu je dále uvedeno jedno z mnoha rozhodnutí KUOK (uvedeno rozhodnutí ze dne  9. 5. 2013, viz zákonný limit zastupitelstvu obce k projednání petice do 90 dnů od podání) přikazujícího starostce vydat informace ke kapli, resp. doložit usnesení zastupitelů, které zpřístupnění kaple zamítá, což nikdy nebylo pravdou, ač to bylo od roku 2009, resp. 2010 vždy uváděno jako argument odmítnutí zpřístupnění kaple.

8.   Rozhodnutí Policie ČR (27. 8. 2015)  a OSZ Prostějov (14. 9. 2015) a KSZ Brno (20. 11. 2015) odmítající (opakovaně) věc šetřit v rovině přestupkového či trestního práva, nyní s odkazem na právně irelevantní dokument ke kapli z roku 1935, najdete ZDE 

9.   Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR najdete ZDE. Jde o rozhodnutí ze dne 11. 9. 2015 č. j. MV-132948-2/KM-2015. MV ČR přes doložené důkazy nezákonného jednání starostky obce vydáváním nepravdivých rozhodnutí ve správním řízení uvádí, že nemá právo nařídit obci zpřístupnit kapli, ani označit její jednání za nezákonné.  

10.   Rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž najdete ZDE  Rozhodnutí UHOS ze dne 31. 8. 2012 č. j. ÚOHS-D521/2012-16375/2012/420/VHo uvádí, že zneužití dotace na rekonstrukci kaple obcí ve formě neoprávněné veřejné podpory pouze pro římské katolíky, kteří ji navštíví jednou ročně, mohou šetřit pouze orgány Evropské unie.