Ministerstvo vnitra - reakce na podnětCannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 953/2, 779 00 Olomouc
Ministerstvo vnitra
Odbor veřejné správy
Dozoru a kontroly


Dodatek k řízení s obecním úřadem Ludmírov PID: MVCRX02H6411
Spis. Značka: MV- 86567-2/ODK-2015 ze dne 11.června 2015

V níže uvedeném dokládáme další porušování zákona starostkou obce.

V Olomouci dne 14.července 2015                         Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady


Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 953/2, 779 00 Olomouc
Krajský úřad Olomouckého kraje
Prostřednictvím
Obecní úřad  Ludmírov
-        elektronicky a poštou povinnému-
Věc: Odvolání/stížnost na poskytnuté informace
Požádali jsme o bližší informace k ceníku obce za poskytování informací,  který nám byl 29. června 2015 zaslán starostkou obce (viz příloha) k žádosti o informace řešené nyní krajským úřadem v odvolacím řízení ve věci obecní kaple a pronájmu a informací k obecním majetkům, viz http://ludmirov.blogspot.cz/2015/07/odvolani-stiznost-na-rozhodnuti.html a v  dřívějším  období na ceník nebylo starostkou obce nikdy odkazováno a sazebník nebyl nikdy obcí uplatňován.
Podle § 3 odst. 2 nařízeni č. 173/2006 Sb. vydává povinný subjekt sazebník na dobu účetního období, což nemusí znamenat, že obec ceník vydat musí. V případě obce Ludmírov údajně sazebník vydán byl.
V obcích, kde není rada obce, je sice vydání sazebníku v pravomoci starosty obce (§ 99 odst. 2 zákona o obcích), avšak takové rozhodnutí musí být v souladu se správním řádem přezkoumatelné. Starostkou uvedený ceník  je rovněž v hrubém rozporu s přílohou 2 nařízeni č. 173/2006 Sb., kde je vzorový sazebník obce uveden včetně potřebných formálních náležitostí v záhlaví a zápatí ceníku.
Z níže uvedeného rozhodnutí starostky obce ze dne 14.7.2015 stejně tak z vlastního textu sazebníku zaslaného starostkou obce však nelze jakkoliv ověřit, zda je tvrzení starostky obce o vydání sazebníku 23. 10. 2012 vůbec pravdivé, nehledě na internetový odkaz na sazebník, který je datován  březnem 2011, viz http://www.ludmirov.cz/wp-content/uploads/2011/03/Sazebník-úhrad-za-poskytování-informací2.pdf  
Domníváme se, že minimem takového rozhodnutí o sazebníku je číslo jednací a datum, kdy byl vydán a to přímo v textu sazebníku, což, jak je odkazováno, uvedeno není.
V daném případě se jedná o rozhodnutí, které je zcela svévolně používáno jako trest pro subjekty, se kterými je starostka v konfliktu nehledě na opětovné porušení přestupkového zákona v § 21 písmeno g), kdy stejně jako v případě napadaného usnesením ke kapli ze dne 18.6.2015 odkazujícího na neexistující usnesení obce o provozu kaple, starostka obce úmyslně podala nepravdivou nebo neúplnou výpověď ve správním řízení.

V Olomouci dne 14.července 2015                         Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady


Přílohy: Rozhodnutí obce a níže žádost o informace a sdělení obce o ceníku

Od: Obec Ludmírov <stludmirov@volny.cz>
Datum: 14. července 2015 10:07
Předmět: RE: žádost o informace
Komu: Open Royal Academy <openroyalacademy@gmail.com>

Dobrý den,
sazebník úhrad obce Ludmírov byl vydán starostkou obce Ludmírov dne 23. 10. 2012.
 S pozdravem
 Jana Grézlová
Starostka obce Ludmírov
From: Open Royal Academy
Sent: Tuesday, June 30, 2015 2:38 PM
To: ouludmirov@volny.cz; Obec Ludmírov
Subject: Fwd: žádost o informace

Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 953/2, 779 00 Olomouc
Obecní úřad  Ludmírov
Věc: žádost o informace dle zákona o informacích
Zašlete prosím elektronicky na tuto odesílací adresu zápis z jednání zastupitelstva s usnesením o schváleném ceníku obce při poskytování informací, viz  http://www.ludmirov.cz/wp-content/uploads/2011/03/Sazebník-úhrad-za-poskytování-informací2.pdf   popřípadě odkažte na dané usnesení na webu obce


Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady


Od: Obec Ludmírov <stludmirov@volny.cz>
Datum: 29. června 2015 15:30
Předmět: RE: žádost o informace
Komu: Open Royal Academy <openroyalacademy@gmail.com>

Dobrý den,
 sdělte, prosím, na kterou elektronickou adresu máme odeslat odpověď na Vaši žádost o informace ze dne 24. 06. 2015.
V případě, že budete trvat na odpovědi v listinné formě prostřednictvím České pošty, budeme předem žádat úhradu dle sazebníku zveřejněného na stránkách obce http://www.ludmirov.cz/wp-content/uploads/2011/03/Sazebník-úhrad-za-poskytování-informací2.pdf

S pozdravem

Jana Grézlová
Starostka obce LudmírovCannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 953/2, 779 00 Olomouc
Ministerstvo vnitra
Odbor veřejné správy
Dozoru a kontroly
Dodatek k řízení PID: MVCRX02H6411
Spis. značka: MV- 86567-2/ODK-2015 ze dne 11.června 2015

V přiloženém níže uvedeném rozhodnutí číslo 1 vidíte, že obecní úřad nikdy neměl schválen režim provozu kaplí, přesto po 5 letech marných žádostí o zpřístupnění kaple zastupitelé schválili 18.června 2015 nicneříkající naprosto obstrukční usnesení, že neschvalují změnu režimu provozu kaplí. (viz bod 12 na http://www.ludmirov.cz/wp-content/uploads/2011/10/U-18.06.2015.doc

To, že obec ani nemá přehled o svých vlastních majetcích (rozhodnutí číslo 3) a zastupitelé obce i přes opakované žádosti neschválili žádný postup, jak se vyhnout pomlouvačným výrokům starostů o občanech určených pro úřední jednání (rozhodnutí číslo 4) jen dokresluje způsob jednání obecního úřadu. 

S pozdravem 

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

V Ospělově 2.července 2015

Příloha: rozhodnutí obce ze dne 2.července 2015


Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 953/2, 779 00 Olomouc
Ministerstvo vnitra
Odbor veřejné správy
Dozoru a kontroly

Věc: reakce na rozhodnutí MV- 86567-2/ODK-2015 ze dne 11.června 2015 obdržené elektronicky dne 24.června 2015 

 Děkujeme, že se podnětem zabýváte a doufáme, že nenapíšete jako v roce 2012, že takovéto jednání obecního úřadu je v souladu se zákonem. 

 Sdělujeme, že jsme dne 22.června 2015 obdrželi další zamítavé stanovisko obecního úřadu k zpřístupnění kaple.

 Proti tomuto jsme dnešního dne dopoledne ještě před obdržením vašeho stanoviska podali na jednání obce stížnost krajskému úřadu, protože jsme přesvědčeni, že je svrchovaným právem, ale i povinností obecního úřadu jako majitele kaple zavést pravidla k užívání obecních majetků, tyto však musí být v souladu se zákony a ústavními garancemi a nikoliv diskriminační a odlišná dle osoby žadatele, popř. předávající kompetence subjektu nemající k majetku žádný právní vztah a jehož rozhodnutí k předmětnému obecnímu majetku jsou právně nevymahatelná. 

 Stížnost krajskému úřadu obsahující rovněž  napadané rozhodnutí starostky obce a usnesení zastupitelstva obce ze dne 18.června 2015 k předmětné kapli je uvedeno i s veškerými zaslanými přílohami na http://ludmirov.blogspot.cz/2015/06/stiznost-odvolani-na-rozhodnuti.html

V Ospělově dne 24.června 2015                Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva: označená (charakteristika) obsahu zprávy: PID: MVCRX02H6411, Spis. značka: MV- 8656... byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra na adresu el. podatelny - posta@mvcr.cz, dne 24.6.2015 14:03:22 a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX02HTR4U.


 


Od: <posta@mvcr.cz>
Datum: 24. června 2015 11:59
PID: MVCRX02H6411
Spis. značka: MV- 86567-2/ODK-2015 ze dne 11.června 2015
Odesilatel: M-NL-ODK
Věc: Vyrozumění o přijetí podáníCannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc
Ministerstvo vnitra
odbor veřejné správy
Věc: žádost o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo žádost o stanovisko dle správního řádu
Kontext žádosti:
  • Žadatel má sídlo výzkumnické farmy v obci Ospělov (798 55 Ospělov 6), středisková obec 798 55 Ludmírov, Olomoucký kraj.
  • Členové žadatele (spolu) iniciovali v roce 2007 opravu obecní kaple.
  • Kaple byla v letech 2009 – 2010 obecním úřadem jako investorem zrekonstruována z veřejných a soukromých zdrojů, veřejné prostředky (dotace kraje) byly většinové, veřejná podpora penězi občanů byla cca 1 mil. Kč
  • Od roku 2009 zakazuje starosta/-ka obce členům žadatele a jeho partnerům vstup do obecní kaple v Ospělově a pořádání ekumenických setkání či vigilií. Starosty žádalo nejméně 10 osob a tři spolky, pomineme-li protestní petici s podpisy 60 občanů
  • Současně starosta/-ka obce souhlasí, aby jiné dva spolky měli v kapli jednu akci v roce. Pravděpodobně, kdyby tyto spolky starostku požádaly, měly by kapli zpřístupněnu i vícekrát v roce, tyto však nežádají žádné jiné akce se v kapli nepořádají.
  • Kaple jako jediný veřejný zastřešený duchovní a kulturní prostor v obci Ospělov tak zeje prázdnotou a její rekonstrukce z veřejných prostředků je účelově zneužita a zcela diskriminačně jsou bez vysvětlení upírána práva určitých občanů a spolků
  • Starosta/-ka se v rozhodnutí nezpřístupnit kapli občanům spojeným s výzkumem cannabis a osobou žadatele jako fyzické osoby (i přes opakovaná právní poučení, marný podnět přestupkové komisi v roce 2011 a marnou protestní petici, kterou podepsali občané tří z pěti střediskových obcí Ludmírova v roce 2012) zaštiťuje schválením zákazu znepřístupnit kapli zastupitelstvem, když je však obecní úřad žádán vydat dané zakazující usnesení zastupitelstva, starostka i přes opakovaný příkaz krajského úřadu nikdy takové usnesení o zákazu vstupu do kaple nedoložila, protože ani žádné neexistuje.
  • Starostka například nikdy nesdělila, že by bylo potřeba dodržet určité podmínky k pobytu v kapli, ke kterým se majiteli kaple (obci) zavázaly ony dva starosty preferované spolky, které kapli na dva dny v roce zpřístupní svým členům a veřejnosti se svými programy. Zajištění pořádku a bezpečnosti bylo žadatelem obecnímu úřadu uváděno jako samozřejmost, stejně jako program.
  • Starostka vyžaduje předchozí souhlas římskokatolické církve, ta však nemá ke kapli naprosto žádný právní vztah, když při první žádosti o zpřístupnění kaple v roce 2009 měl žadatel s manželkou jako fyzické osoby předchozí souhlas římskokatolické církve, přesto starosta zakázal vydat klíče od kaple a kaple nebyla zpřístupněna. Nehledě na fakt nezákonnosti takovéhoto požadavku, aby o kapli rozhodoval subjekt nemající k němu žádný právní vztah.
  • V dubnu 2015 se na obecní úřad Ludmírov písemně obrátil jeden ze spolupořadatelských spolků vigilie De profundis, kterou chceme v kapli v Ospělově uspořádat dne 21.srpna 2015, zastupitelé se vůbec nevyjádřili, starostka rovněž mlčí, stejně tak předseda kontrolního výboru.
Žádost: Sdělte, jako orgán bdící nad zákonností jednání obcí, jak máme postupovat, na koho se obracet, aby nějaký orgán veřejné moci z moci úřední přikázal zpřístupnění kaple, zda stačí uvést ministerstvu vnitra (krajskému úřadu? někomu jinému?) výše uvedené a podat toto jako stížnost na zneužití funkce při hospodaření se svěřeným majetkem nebo něco podobného, zkrátka aby nějaký orgán veřejné moci starostce vysvětlil, že si nemůže dovolovat takto svévolně zacházet s veřejným majetkem a porušovat ústavou i zákony garantovaná práva občanů a tyto vědomě diskriminovat. Pokud vám z těchto informací k dané věci vyplyne, že je jediným právním řešením této kauzy je civilní žaloba, že žádné správní řízení na tuto věc nelze aplikovat, toto nám prosím sdělte. Zastupitelé obce, kontrolní a finanční odbor zastupitelstva byli kontaktováni v dané věci opakovaně (bez vyjádření), žadatel byl jako fyzická osoba v dané věci dvakrát osobně na zastupitelstvu. Zastupitelé roky mlčí a nikdo se nechce vyjádřit, jako by snad žadatel/-é žádali po obci něco nezákonného. 
Děkujeme předem za váš čas a zájem.
Dne 4. června 2015 

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady