Městský úřad Konice - přestupková komise - podnětCannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc


Městský úřad Konice
Přestupková komise


Věc: Podnět k prošetření spáchání přestupku dle § 21 písmeno c) a § 21 písmeno g) a § 49 odst. 1, písm. e) Janou Grézlovou, starostkou obce Ludmírov, 798 55 Ludmírov 56 (osobní identifikační údaje nám nejsou známy)


-  podáno elektronicky a osobně na podatelně bez příloh –


Úvodem: V roce 2009 podal podavatel podnětu jako fyzická osoba se svou manželkou podnět přestupkové komisi MěU Konice mj. na níže uvedeného zastupitele Ospělova ing Josefa Popelku, který poškozené jako odpovědná osoba – jak bylo doloženo na důkazkách dokumentech z účetnictví občanského sdružení Ospělov – podvodným způsobem připravil o 1500 Kč (nevrátil půjčku a současně krajskému úřadu ve vyúčtování dotace uvedl, že daná půjčka poškozených byla daným občanským sdružením Ospělov řádně proplacena) a přestupková komise v tomto jednání neviděla přestupek. Stejně tak přestupková komise neviděla přestupek u dalších odpovědných členů občanského sdružení Ospělov ničících  od roku 2008 veřejně majetky členů podavatele podnětu a jeho partnerů (pravidelné strhávání plakátů na Noc básníků, o rozřezaných pneumatikách a dalších radostech života v obci Ospělov je přestupková komise informována rovněž). Věříme, že nyní již bude rozhodnutí přestupkové komise řádně odůvodněno, neboť nám vznikají nehmotné a hmotné škody (desítky hodin spojených s předmětnými řízeními a nemožnost natočit důležité sekvence filmu v kapli při objednání štábu, což jsme učinili i v roce 2015 a věříme, že i díky tomuto řízení nebude 21.srpna 2015 kaple zavřená a bude přístupná veřejnosti.


Skutkové okolnosti k porušení § 21 písmeno g) a § 49 odst. 1, písm. e)
1.     Podavatel podnětu jako právnická osoba má sídlo výzkumnické farmy cannabis v obci Ospělov (798 55 Ospělov 6), středisková obec 798 55 Ludmírov, současně je právním zástupcem poškozených fyzických a právnických osob (mezinárodní asociace). Výzkumnická farma je v majetku manželů Dvořákových z Olomouce.
2.     Členové podavatele podnětu (spolu) iniciovali v roce 2007 opravu obecní kaple v Ospělově.
3.     Kaple byla v letech 2009 – 2010 obecním úřadem jako investorem zrekonstruována z veřejných a soukromých zdrojů, veřejné prostředky (dotace kraje) byly většinové, veřejná podpora penězi občanů byla cca 1 mil. Kč. Žádná církev na opravu kaple nepřispěla ani korunu.
4.     Od roku 2009 zakazuje starosta/-ka obce členům podavatele podnětu a jeho partnerům vstup do obecní kaple v Ospělově k pořádání ekumenických setkání, vigilií, zpěvů, besed, přednášek či natáčení filmu nebo mazání nohou atd.. Starosty žádalo do dnešního dne nejméně 10 osob a tři spolky. V roce 2012 podepsalo 60 občanů se všemi identifikačními údaji protestní petici  žádající zpřístupnění kaple v Ospělově včetně občanů Ospělova a dalších obcí střediskové obce Ludmírov. V roce 2012 bylo svévolným jednáním starostky zmařeno natáčení filmu, ke kterému do Ospělova přijeli umělci a štáb a vznikla nám nemalá škoda.
5.     Současně starostka obce souhlasí, aby jiné dva spolky měly v kapli jednu akci v roce (římskokatolická církev a občanské sdružení Ospělov). Pravděpodobně, kdyby tyto spolky starostku požádaly, měly by kapli zpřístupněnu i vícekrát v roce, žádné jiné akce se v kapli nepořádají.
6.     Kaple jako jediný veřejný zastřešený duchovní a kulturní prostor v obci Ospělov tak zeje prázdnotou a její rekonstrukce z veřejných prostředků je účelově zneužita k podpoře spolku římských katolíků a zcela diskriminačně jsou upírána ústavně garantována práva určitých občanů a spolků, kteří římskokatolickou církev neprefererují, nebo těch, kteří nepreferují žádnou církev a odmítajících jakoukoliv církev, a to i včetně Konopné církve (dosud neregistrováno), zkrátka naplňující ústavně garantovaná práva svobody vyznání.
7.     Starosta/-ka se v rozhodnutí nezpřístupnit kapli občanům spojeným s výzkumem cannabis a osobou žadatele jako fyzické osoby zaštiťuje schválením zákazu znepřístupnit kapli zastupitelstvem, když je však obecní úřad žádán vydat dané zakazující usnesení zastupitelstva, starostka i přes opakovaný příkaz krajského úřadu nikdy takové usnesení zastupitelstva o zákazu vstupu do kaple nedoložila, protože ani žádné neexistuje.
8.     Starostka například nikdy nesdělila, že by bylo potřeba dodržet určité podmínky k pobytu v kapli, ke kterým se majiteli kaple (obci) zavázaly ony dva starosty preferované spolky, které kapli na dva dny v roce zpřístupní svým členům a veřejnosti se svými programy. Zajištění pořádku a bezpečnosti bylo podavatelem podnětu obecnímu úřadu uváděno jako samozřejmost, stejně jako program.
9.     Starostka vyžaduje předchozí souhlas římskokatolické církve, ta však nemá ke kapli naprosto žádný právní vztah, jakýkoliv požadavek k danému církevnímu subjektu je právně nevymahatelný! Navíc když při první žádosti o zpřístupnění kaple v roce 2009 měl žadatel s manželkou jako fyzické osoby předchozí souhlas římskokatolické církve, přesto starosta zakázal vydat klíče od kaple a kaple nebyla zpřístupněna. Nehledě především na fakt nezákonnosti takovéhoto požadavku, aby o obecní kapli rozhodoval subjekt nemající k němu žádný právní vztah. Přesto byla i v roce 2015 římskokatolická církve požádána o svolení ke konání akcí v kapli (4.6.2015), tato se však nevyjádřila.
10.  V dubnu 2015 se na zastupitele obce Ludmírov písemně obrátil jeden ze spolupořadatelských spolků plánované vigilie De profundis, kterou chceme v kapli v Ospělově uspořádat dne 21.srpna 2015 k poctě zabitých, zmrzačených a zneuctěných občanů, zastupitelé se vůbec nevyjádřili, starostka rovněž, stejně tak předseda kontrolního výboru, který je zastupitelem obce Ospělov v zastupitelstvu střediskové obce Ludmírov – ten na podněty opakovaně vůbec nereaguje. Mlčení nejen římských katolíků znamená souhlas, takže kaple by měla být vydána.
11. Ve výše uvedeném jednání starostky obce Ludmírov spatřujeme opakované dlouhodobé porušení zákona o přestupcích dle § 49 odst. 1, písm. e), kdy v příloze dokládáme podklady k tomu vztažného porušení Úmluvy o lidských právech, Listiny základních práv a svobod, porušení zákona o církvích a antidiskriminačního zákona. Tuto přílohu však zasíláme pouze elektronicky. Tímto jednáním působí starostka našim členům a partnerům hmotnou i nehmotnou újmu pro odlišnou víru a jiné smýšlení, členství a činnost v jiných sdruženích než jsou římští katolíci. Nehledě na fakt, že pokud by obec v roce 2009 v žádosti o dotaci na rekonstrukci kaple uvedla, že o této bude po rekonstrukci výhradně rozhodovat jiný subjekt nemající ke kapli žádný právní vztah, jednalo by se neoprávněnou veřejnou podporu soukromému subjektu. Zneužití dotace k podpoře soukromého subjektu, který navíc majetek obce ani řádně neužívá a nemá na něj ani nájemní či jinou smlouvu, ale přesto o daném majetku bez jakýchkoliv povinností a odpovědnosti rozhoduje,  asi přesahuje rámec přestupkového řízení, nicméně danou svévoli starostky obce trefně ilustruje.
12. Na žádost podavatele tohoto podnětu ze dne 3.6.2015 o zpřístupnění kaple dne 21.srpna 2015  spojené s kulturním programem a natáčením filmu starostka obce uvedla, že kapli nezpřístupní, že o tom 18.června 2015 rozhodli zastupitelé, když přijali usnesení v tomto znění, citujme: „Zastupitelstvo obce Ludmírov neschvaluje změnu režimu užívání kaplí v obci Ludmírov“.  Starostka tak iniciovala nic neříkající usnesení a uvedla  tedy ve správním řízení  (žádost o zpřístupnění kaple) nepravdivou a neúplnou výpověď, protože je jí od jejího zvolení starostkou v roce 2010 známo, že zastupitelé obce Ludmírov nikdy nepřijali žádné usnesení o režimu užívaní kaplí ve střediskové obci Ludmírov, což vnímáme jako porušení § 21 písmeno g) zákona o přestupcích. Pokud by totiž obec přijala daná usnesení s nezákonnou preferencí určitého soukromého subjektu, navíc bez jakéhokoliv právního vztahu s obcí a navíc majetku kompletně zrekonstruovaného převážně z veřejných prostředků, pravděpodobně by vědomě porušila řadu zákonů.

Skutkové okolnosti k porušení § 21 písmeno c)
13.  V roce 2011 proběhlo z podnětu obce Ludmírov a zastupitele obce Ospělov v ZO Ludmírov Ing. Josefa Popelky, 79855 Ospělov 25 digitální zaměření jeho pozemku a současně byly (bez žádosti o svolení ke vstupu na soukromý pozemek) zaměřeny také pozemky výzkumnické farmy 79855 Ospělov 6 manželů Dvořákových. Zda byly zaměřeny i jiné pozemky v obci Ospělov a obecní úřad měl zájem o digitalizaci celé obce nám není známo.
14. Z digitálního zaměření vzešly drobně odlišné hranice pozemků. Starostka obce a daný zastupitel, stejně tak oba majitelé pozemků výzkumnické farmy byli při digitálním zaměření osobně přítomni. Majitelé pozemku farmy i přes vydržení předmětných pozemků (40let) svému sousedu-zastupiteli navrhli, aby drobná změna velikostí parcel mající negativní dopad nejen na jejich možnost obcházet dům (plot souseda – zastupitele by byl stažen až k patě jejich domu a nová trasa plotu by poničila křoviny) byla kompenzována jejich majetkem mezi jejich sousedícími domy, kdy stávající stav formálně právně znamená pro souseda-zastupitele nemožnost obcházet svůj vlastní dům, čehož daný zastupitel okatě nedbá. Daný zastupitel s uvedenou směnou v přítomnosti starostky obce nesouhlasil, přestože byla nabídka výhodnější i hlediska stavu, užitkovosti, významu a velikosti parcel.
15. V roce 2013 podal ing. Popelka stavebnímu úřadu MěU Konice žádost o stavební povolení ke změně výše uvedené trasy plotu, které je u MěU Konice vedeno pod sp. zn. STU.13/2014/HMR. Obecní úřad Ludmírov osobou starostky obce s uvedenou změnou souhlasil. V odvolacím řízení z podnětů majitelů výzkumnické farmy krajský úřad napadl chyby konického stavebního úřadu a starostce obce bylo doloženo vyjádření původních majitelů pozemků farmy (manželů Podrackých), že plot byl v dané trase stavěn se souhlasem a za dozoru otce daného zastupitele Popelky, když manželé Podračtí uvedli, že daná trasa plotu byla jištěna smlouvou ještě dřívějších majitelů uvedených sousedících pozemků a plot byl stavěn na náklady manželů Podrackých (uvedená smlouva se v archivu stavebního úřadu nenašla, přestože tam podle svědectví manželů Podrackých byla). Dále starostka obce získala jasnou právní argumentaci odvolatelů týkající se vlastnictví vydržených pozemků dle občanského zákoníku. Teprve dne 24.3.2015 proběhlo z podnětu odvolacího krajského úřadu místní šetření (bez účasti žádaného odboru pro životní prostředí – poničení křovin, což krajský úřad rovněž vytkl) Pomiňme, že konický stavební úřad žádá majitele farmy doložit určovací žalobu na předmětné vydržené pozemky, že žádá doložit určovací žalobu na vlastnictví předmětného plotu doloženého svědeckými výpověďmi a více než rok naopak nereaguje na opakované stížnosti na dodnes nedokončený plot zastupitele Popelky před jeho domem, který slíbil dokončit v roce 2008 a nechává tak prostor sousedící farmy manželů Dvořákových otevřený z ulice, což je v trestním řízení s majiteli farmy za výzkum spojený s cannabis (viz http://cannainsider.eu/) prostějovským soudem rovněž napadáno, nejen nedoložení povolení, které však nikdo nevydává a ani být do 100 m2/osobu pěstební plochy nemusí (§29 ZoNL od 20.5.2004) a soud si je vědom spáchaných zločinů proti lidskosti policií (viz http://www.konopijelek.cz/) a sám na nich (dosud) participuje a jedná vědomě v rozporu s § 149, resp. 401 trestního zákoníku, což státní zastupitelství (dosud) vždy zakazují šetřit i přes podnět policejního prezidia a ruka státem organizovaného zločinu druhou ruku myje, leč ryba smrdí od hlavy, nikoliv od provinčních hanáckých přisluhovačů zločinu s nálepkami pomáhat a chránit zločin.
16. Pomiňme, že daný zastupitel Popelka na místním šetření v přítomnosti starostky obce a s jejím souhlasem (mlčením) dne 24.3.2015 při místním šetření úředníkovi stavebního úřadu Hamerkovi zcela nepravdivě uvedl, že navrhoval směnu daných pozemků a majitelé farmy ji nechtěli, což bylo ihned podavatelem podnětu jako fyzickou osobou zpochybněno a současně navrženo, ˇat se tedy směna uskuteční, když jí nic nebrání. Již z toho titulu měl konický stavební úřad řízení zastavit a řešit věc smírem, nikoliv pokračovat v řízení dalšími obstrukcemi a totéž řešení měla prosazovat starostka obce.
17. Nemůžeme však pominout, že starostka obce na daném místním šetření přes všechno výše uvedené opětovně stavebnímu úřadu do protokolu uvedla, že obec Ludmírov nemá žádných námitek proti tomu, by měl zastupitel Popelka plot v nových hranicích, což považujeme – kromě dlouhodobě zneužívané funkce (viz výše), ač volebním heslem starostky byla v roce 2010 změna řízení obce a spravedlivé jednání se všemi občany po naprosto „nekompetentním“ řízení obce předchozím starostou - za úmyslné uvedení nesprávných a neúplných údajů správnímu orgánu ve správním řízení dle § 21 písmeno c), neboť vlastnictví plotu je díky tomu nyní žádané dokládat určovacími žalobami správním orgánem a majitelům farmy tak vznikají další náklady. Starostka tedy, ač výše uvedené skutečnosti znala, jakkoliv při místním šetření nezasáhla a správnímu orgánu vyjádřila bez jakýchkoliv pochybností opětovně souhlas obce jako v roce 2014. Namísto preferování civilizovaných způsobů řešení a hledání smíru, když se jako nejpřirozenější právní řešení nabízel, opětovně konfrontace a síla v podobě úředního razítka obce s heslem mluvím za všechny občany Ludmírova „běžte se vy šílenče modlit třeba do lesa, já jsem ateista, opravená kaple má být celý rok zavřená, protože si to lidi, jejichž jména vám neřeknu, přejí, ať máte petic sebevíc“, parafrázujme výroky starostky do jednoho. Tyto výroky, resp. názory a postoje se tak (bohužel) promítají i do jiných právních úkonů. Starostka si je navíc dobře osobně vědoma, že ve věci změny trasy plotu jde pouze o akt zlé vůle daného zastupitele Popelky, neboť starostka na vlastní oči opakovaně viděla, že daný sporný pozemek je zcela nepoužitelný a naprosto stavebně, zahradnicky, rekreačně či jinak nevyužitelný (prudký kopec), avšak změna přivede majitelům farmy notné komplikace a omezení. K doložení potvrzení tvrzení, že každý dobrý skutek musí být náležitě potrestán, sdělme, že otci daného zastupitele léčivé směsi cannabis ze sousední výzkumnické farmy v roce 2008 zcela vyléčily tělo z těžkých třasů a mohl chodit bez berlí, a proto byl i daný zastupitel mezi 77 signatáři výzkumu a legislativního návrhu na netrestnost cannabisterapie a pěstování cannabis zveřejněného na www.konopijelek.cz na Velký pátek a první jarní den dne 21.března 2008 po judikátu o netrestnosti cannabisterapie (Nejvyšší soud ČR dne 30.1.2008, sp. zn. 3 T do 52/2008, sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008), kterého však zločinecké státní orgány nedbají stejně jako unijní judikatury atd. Následně pak daný zastupitel dělal vše proto, aby nebyl on a obec Ospělov jakkoliv s konopím spojováni, ač se předtím dušoval, jak bude této věci pomáhat a zločiny státních orgánů nebude pomíjet. Zda patřil daný zastupitel následně k dalším ospělovský hrdinům, kteří psali konickým a prostějovským policejním orgánům anonymní podání o pěstování konopí na výzkumnické farmě, jak zásah policie ve spisech vždy odůvodňuje, ač majitelé farmy pěstování hlásí a podali 15 marných žádostí o policejní ochranu, to nevíme.
18. V příloze zaslané pouze elektronicky je uvedeno odvolání majitelů farmy z roku 2015 včetně odvolání z roku 2014 s doloženým tvrzeními původních majitelů výzkumnické farmy v bodu 7 nejen k vlastnictví onoho plotu zaslané v kopii v roce 2014 i 2015 obci Ludmírov jako účastníku řízení, mj. plotu majitelů farmy, o jehož demontáži a likvidaci soukromého majetku nikdy neproběhlo žádné řízení a nyní je stavebním úřadem se souhlasem obce přenášena v rozporu s ústavními garancemi tíha nákladů - důkazů v podobě soudních rozhodnutí - na tyto jako účastníky řízení, které však nevyvolali.

S ohledem na výše uvedené žádáme správní orgán přikázat starostce obce uhradit 5 tisíc Kč za škody, které nám vznikly se zmařením natáčení filmu a výše uvedeným letitými obstrukcemi, kdy se ve věci kaple marně více než 5 let domáháme práva. Jde o bagatelní symbolickou položku, škody spojené např. s marným výjezdem filmového štábu a účastí participujících umělců jsou daleko větší, což můžeme doložit.

V Ospělově dne 25.června 2015                 Dušan Dvořák, MMCA
předseda správní rady

Přílohy doloženy pouze elektronickyCannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 953/2, 779 00 Olomouc
Městský úřad Konice
Přestupková komise
Věc: Dodatek – důkazy k šetření spáchání přestupku dle § 21 písmeno c) a § 21 písmeno g) a § 49 odst. 1, písm. e) Janou Grézlovou, starostkou obce Ludmírov, 798 55 Ludmírov 56
Níže vám zasíláme další důkazy k jednání starostky obce ve věci přestupku dle § 21 písmeno c) a § 21 písmeno g) a § 49 odst. 1, písm. e)
Přílohy kromě odvolání/stížnosti krajskému úřadu ze dne 2.7.2015 zaslány pouze elektronicky.
V Ospělově dne 2.července 2015                Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady
Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 953/2, 779 00 Olomouc
Krajský úřad Olomouckého kraje
Prostřednictvím
Obecní úřad  Ludmírov
Věc: odvolání/stížnost na rozhodnutí OU Ludmírov ze dne 2.července 2015

Napadané rozhodnut Obecního úřadu Ludmírov ze dne 2.července 2015 je uvedeno na  http://ludmirov.blogspot.cz/2015/07/rozhodnuti-obecniho-uradu-ludmirov-ze.html

1.     Dne 24. června 2015 jsme podali krajskému úřadu odvolání a stížnost na rozhodnutí OU Ludmírov ze dne 19.června 2015 nezpřístupnit obecní kapli v Ospělově po 5 letech marných žádostí, viz http://ludmirov.blogspot.cz/2015/06/stiznost-odvolani-na-rozhodnuti.html,  neboť zakazující usnesení zastupitelstva ze dne 18. června 2015 je vědomě obstrukční, když uvádí, že zastupitelé neschvalují změnu režimu provozu kaplí (viz bod 12 na http://www.ludmirov.cz/wp-content/uploads/2011/10/U-18.06.2015.doc), aniž by kdy byl zastupitelstvem přijat režim provozu kaplí, což dokazuje napadané rozhodnutí OU Ludmírov ze dne 2. července 2015 v bodu 1. Proti takovémuto jednání (vydat vědomě neúplné a zavádějící informace) podáváme stížnost dle správního řádu.

2.     Rozhodnutí číslo 2 dokládající zapůjčení obecní budovy v Ospělově -  o jejíž zapůjčení a sdělení pravidel zapůjčení se žadatel v dřívějším období marně ucházel a žádal vydat informace k zapůjčení - jen ilustruje svévoli OU Ludmírov, resp. starostky obce, zvláště pak za situace, když daný subjekt má již jednu obecní budovu v Ospělově k dispozici. K tomuto rozhodnutí podáváme odvolání, neboť na žádost, za jakých podmínek je možné obecní budovy (resp. některé z místností obecních budov) zapůjčit nebylo odpovězeno. Znamená to, že pokud chce někdo pronajmout jednu místnost z obecní budovy bývalé školy v Ospělově např. k přednáškám, že má žádat onen soukromý subjekt? Připomínáme odvolání v dané věci  ze dne 30.září 2014 adresované krajskému úřadu na rozhodnutí OU Ludmírov ze dne 29.září 2014, kdy starostka odmítla vydat informace k zapůjčení obecní budovy školy v Ospělově, aby pak, jak je doloženo v příloze rozhodnutí k žádosti číslo 2 doložila smlouvu o výpůjčce dané budovy ze dne 19.prosince 2014. To bude obecní kaple zrekonstruovaná z veřejných prostředků následně rovněž účelově zapůjčena římským katolíkům, aby pak byla celý rok zavřená a daný subjekt odmítal odpovědět, zda kapli zpřístupní veřejnosti?

3.     Odvoláváme se proti rozhodnutí v bodu 3, neboť není právně přípustné, že obec ani 7 let po zbudování altánu na obecním majetku na návsi v Ospělově neví, komu patří a nemá žádný režim zapůjčování, když navíc dřevo na daný altán zajistil žadatel o informace jako fyzická osoba. Dáváme krajskému úřadu k rozhodnutí, zda dané jednání spíše nenaplňuje stížnost na obecní úřad dle správního řádu, neboť daná věc byla (s vědomím krajského úřadu) žádána řešit již v předchozích letech. Připomínáme např. odvolání v dané věci  ze dne 30.září 2014 adresované krajskému úřadu na rozhodnutí OU Ludmírov ze dne 29.září 2014.


4.     Podáváme stížnost na rozhodnutí v bodu 4, neboť není v souladu (nejen) s přestupkovým právem, aby starostové obce Ludmírov takto nepravdivě pomlouvali občany v úředním jednání, jak bylo doloženo. Ihned po zjištění takového jednání v roce 2010 byla opakovaně OU Ludmírov podávána žádost, aby zastupitelé přijali nějaká pravidla a korektiv, který této svévoli do budoucna zamezí, což se nestalo.

5.     Podáváme odvolání k rozhodnutí číslo 5, neboť starostka obce byla u obou řízení v roce 2001 a 2015 osobně přítomna a zná žádané informace a ví, zda je či není pravdou tvrzení ospělovského zastupitele ing. Josefa Popelky uvedené ve správním řízení.
V Ospělově dne 2.července 2015                Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady
- zasláno elektronicky a poštou povinnému s podpisem - 
 
Dodatek k přestupkovému řízení č.j. PRR 70/2015 a ŽIV 440/2015 MAL/4 ze dne 14.7.2015
 
Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc


Městský úřad Konice
Přestupková komise

Věc: dodatek k přestupkovému řízení č.j. PRR 70/2015 a ŽIV 440/2015 MAL/4

V níže uvedeném dokládáme další porušování přestupkového zákona v § 21 písmeno g) starostkou obce Ludmírov 

V Olomouci dne 14.července 2015                         Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady
 
Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 953/2, 779 00 Olomouc
Krajský úřad Olomouckého kraje
Prostřednictvím
Obecní úřad  Ludmírov
-        elektronicky a poštou povinnému-
Věc: Odvolání/stížnost na poskytnuté informace
Požádali jsme o bližší informace k ceníku obce za poskytování informací,  který nám byl 29. června 2015 zaslán starostkou obce (viz příloha) k žádosti o informace řešené nyní krajským úřadem v odvolacím řízení ve věci obecní kaple a pronájmu a informací k obecním majetkům, viz http://ludmirov.blogspot.cz/2015/07/odvolani-stiznost-na-rozhodnuti.html a v  dřívějším  období na ceník nebylo starostkou obce nikdy odkazováno a sazebník nebyl nikdy obcí uplatňován.
Podle § 3 odst. 2 nařízeni č. 173/2006 Sb. vydává povinný subjekt sazebník na dobu účetního období, což nemusí znamenat, že obec ceník vydat musí. V případě obce Ludmírov údajně sazebník vydán byl.
V obcích, kde není rada obce, je sice vydání sazebníku v pravomoci starosty obce (§ 99 odst. 2 zákona o obcích), avšak takové rozhodnutí musí být v souladu se správním řádem přezkoumatelné. Starostkou uvedený ceník  je rovněž v hrubém rozporu s přílohou 2 nařízeni č. 173/2006 Sb., kde je vzorový sazebník obce uveden včetně potřebných formálních náležitostí v záhlaví a zápatí ceníku.
Z níže uvedeného rozhodnutí starostky obce ze dne 14.7.2015 stejně tak z vlastního textu sazebníku zaslaného starostkou obce však nelze jakkoliv ověřit, zda je tvrzení starostky obce o vydání sazebníku 23. 10. 2012 vůbec pravdivé, nehledě na internetový odkaz na sazebník, který je datován  březnem 2011, viz http://www.ludmirov.cz/wp-content/uploads/2011/03/Sazebník-úhrad-za-poskytování-informací2.pdf  
Domníváme se, že minimem takového rozhodnutí o sazebníku je číslo jednací a datum, kdy byl vydán a to přímo v textu sazebníku, což, jak je odkazováno, uvedeno není.
V daném případě se jedná o rozhodnutí, které je zcela svévolně používáno jako trest pro subjekty, se kterými je starostka v konfliktu nehledě na opětovné porušení přestupkového zákona v § 21 písmeno g), kdy stejně jako v případě napadaného usnesením ke kapli ze dne 18.6.2015 odkazujícího na neexistující usnesení obce o provozu kaple, starostka obce úmyslně podala nepravdivou nebo neúplnou výpověď ve správním řízení.

V Olomouci dne 14.července 2015                         Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady


Přílohy: Rozhodnutí obce a níže žádost o informace a sdělení obce o ceníku

Od: Obec Ludmírov <stludmirov@volny.cz>
Datum: 14. července 2015 10:07
Předmět: RE: žádost o informace
Komu: Open Royal Academy <openroyalacademy@gmail.com>

Dobrý den,
sazebník úhrad obce Ludmírov byl vydán starostkou obce Ludmírov dne 23. 10. 2012.
 S pozdravem
 Jana Grézlová
Starostka obce Ludmírov

From: Open Royal Academy
Sent: Tuesday, June 30, 2015 2:38 PM
To: ouludmirov@volny.cz; Obec Ludmírov
Subject: Fwd: žádost o informace

Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 953/2, 779 00 Olomouc
Obecní úřad  Ludmírov
Věc: žádost o informace dle zákona o informacích
Zašlete prosím elektronicky na tuto odesílací adresu zápis z jednání zastupitelstva s usnesením o schváleném ceníku obce při poskytování informací, viz  http://www.ludmirov.cz/wp-content/uploads/2011/03/Sazebník-úhrad-za-poskytování-informací2.pdf   popřípadě odkažte na dané usnesení na webu obce


Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady


Od: Obec Ludmírov <stludmirov@volny.cz>
Datum: 29. června 2015 15:30
Předmět: RE: žádost o informace
Komu: Open Royal Academy <openroyalacademy@gmail.com>

Dobrý den,
 sdělte, prosím, na kterou elektronickou adresu máme odeslat odpověď na Vaši žádost o informace ze dne 24. 06. 2015.
V případě, že budete trvat na odpovědi v listinné formě prostřednictvím České pošty, budeme předem žádat úhradu dle sazebníku zveřejněného na stránkách obce http://www.ludmirov.cz/wp-content/uploads/2011/03/Sazebník-úhrad-za-poskytování-informací2.pdf

S pozdravem

Jana Grézlová
Starostka obce Ludmírov