Nominace obce Ludmírov do soutěže Otevřeno - Zavřeno, kategorie Svoboda projevu, nominace č. 95 pro rok 2015


1.  Nevládní organizace Cannabis is The Cure,z..s (mezinárodní asociace) má sídlo výzkumnické
http://oz.otevrenaspolecnost.cz/
farmy cannabis v obci Ospělov (798 55 Ospělov 6), středisková obec 798 55 Ludmírov, současně je právním zástupcem poškozených fyzických a právnických osob mezinárodní asociace. Výzkumnická farma je v majetku manželů Dvořákových z Olomouce. 

2.     Členové nevládní organizace (spolu) iniciovali v roce 2007 opravu obecní kaple v Ospělově.

3.    Kaple byla v letech 2009 – 2010 obecním úřadem jako investorem zrekonstruována z veřejných a soukromých zdrojů, veřejné prostředky (dotace kraje) byly většinové, veřejná podpora penězi občanů byla cca 1 mil. Kč. Žádná církev na opravu kaple nepřispěla ani korunu. 

4.     Od roku 2009 zakazuje starostka obce členům výzkumu vstup do obecní kaple v Ospělově k pořádání ekumenických setkání, vigilií, zpěvů, besed, přednášek či natáčení filmu nebo mazání nohou atd. Starosty žádalo do dnešního dne nejméně 10 osob a tři spolky. V roce 2012 podepsalo 60 občanů se všemi identifikačními údaji protestní petici  žádající zpřístupnění kaple v Ospělově včetně občanů Ospělova a dalších obcí střediskové obce Ludmírov. V roce 2012 bylo svévolným jednáním starostky zmařeno natáčení filmu, ke kterému do Ospělova přijeli umělci a štáb a vznikla nám nemalá škoda. 

5.     Současně starostka obce souhlasí, aby jiné dva spolky měly v kapli jednu akci v roce (římskokatolická církev a občanské sdružení Ospělov). Pravděpodobně, kdyby tyto spolky starostku požádaly, měly by kapli zpřístupněnu i vícekrát v roce, žádné jiné akce se v kapli nepořádají. 

6.     Kaple jako jediný veřejný zastřešený duchovní a kulturní prostor v obci Ospělov tak zeje prázdnotou a její rekonstrukce z veřejných prostředků je účelově zneužita k podpoře spolku římských katolíků a zcela diskriminačně jsou upírána ústavně garantována práva určitých občanů a spolků, kteří římskokatolickou církev neprefererují, nebo těch, kteří nepreferují žádnou církev a odmítajících jakoukoliv církev, a to i včetně Konopné církve (dosud neregistrováno), zkrátka naplňující ústavně garantovaná práva svobody vyznání.

7.     Starostka se v rozhodnutí nezpřístupnit kapli občanům spojeným s výzkumem cannabis zaštiťuje schválením zákazu znepřístupnit kapli zastupitelstvem, když je však obecní úřad žádán dle zákona o svobodném přístupu k informacím vydat dané zakazující usnesení zastupitelstva, starostka i přes opakovaný příkaz krajského úřadu nikdy takové usnesení zastupitelstva o zákazu vstupu do kaple nedoložila, protože ani žádné neexistuje


 8.     Starostka například nikdy nesdělila, že by bylo potřeba dodržet určité podmínky k pobytu v kapli, ke kterým se majiteli kaple (obci) zavázaly ony dva starosty preferované spolky, které kapli na dva dny v roce zpřístupní svým členům a veřejnosti se svými programy. Zajištění pořádku a bezpečnosti bylo podavatelem podnětu obecnímu úřadu uváděno jako samozřejmost, stejně jako program. 

9.     Starostka vyžaduje předchozí souhlas římskokatolické církve, ta však nemá ke kapli naprosto žádný právní vztah, jakýkoliv požadavek k danému církevnímu subjektu je právně nevymahatelný!  Navíc když při první žádosti o zpřístupnění kaple v roce 2009 měli manželé Dvořákovi  předchozí souhlas římskokatolické církve, přesto starosta zakázal vydat klíče od kaple a kaple nebyla zpřístupněna. Nehledě především na fakt nezákonnosti takovéhoto požadavku, aby o obecní kapli rozhodoval subjekt nemající k němu žádný právní vztah. Přesto byla i v roce 2015 římskokatolická církve požádána o svolení ke konání akcí v kapli (4.6.2015), tato se však nevyjádřila. 

10.  V dubnu 2015 se na zastupitele obce Ludmírov písemně obrátil jeden ze spolupořadatelských spolků plánované vigilie De profundis, kterou chceme v kapli v Ospělově uspořádat dne 21.srpna 2015 k poctě zabitých, zmrzačených a zneuctěných občanů, zastupitelé se vůbec nevyjádřili, starostka rovněž, stejně tak předseda kontrolního výboru, který je zastupitelem obce Ospělov v zastupitelstvu střediskové obce Ludmírov – ten na podněty opakovaně vůbec nereaguje.

11. Tímto jednáním působí starostka našim členům a partnerům hmotnou i nehmotnou újmu pro odlišnou víru a jiné smýšlení, členství a činnost v jiných sdruženích než jsou římští katolíci. Nehledě na fakt, že pokud by obec v roce 2009 v žádosti o dotaci na rekonstrukci kaple uvedla, že o této bude po rekonstrukci výhradně rozhodovat jiný subjekt nemající ke kapli žádný právní vztah, jednalo by se neoprávněnou veřejnou podporu soukromému subjektu. Zneužití dotace k podpoře soukromého subjektu, který navíc majetek obce ani řádně neužívá a nemá na něj ani nájemní či jinou smlouvu, ale přesto o daném majetku bez jakýchkoliv povinností a odpovědnosti rozhoduje,  danou svévoli starostky obce trefně ilustruje. 

12. Na žádost ze dne 3.6.2015 o zpřístupnění kaple dne 21.srpna 2015  spojené s kulturním programem a natáčením filmu starostka obce uvedla, že kapli nezpřístupní, že o tom 18.června 2015 rozhodli zastupitelé, když přijali usnesení v tomto znění, citujme: „Zastupitelstvo obce Ludmírov neschvaluje změnu režimu užívání kaplí v obci Ludmírov“.  Starostka tak iniciovala nic neříkající usnesení a uvedla ve správním řízení  (žádost o zpřístupnění kaple) nepravdivou a neúplnou výpověď, protože je jí od jejího zvolení starostkou v roce 2010 známo, že zastupitelé obce Ludmírov nikdy nepřijali žádné usnesení o režimu užívaní kaplí ve střediskové obci Ludmírov. Pokud by totiž obec přijala daná usnesení s nezákonnou preferencí určitého soukromého subjektu, navíc bez jakéhokoliv právního vztahu s obcí a navíc majetku kompletně zrekonstruovaného převážně z veřejných prostředků, pravděpodobně by vědomě porušila řadu zákonů.

Z mnoha odkazů s důkazními listinami, jimiž vás nechceme zahrnout, posíláme ty nejdůležitější: 

Zakazující stanovisko starostky z 19.6.2015 s nic neříkajícím usnesením zastupitelstva a podanou žádostí a odvoláním krajskému úřadu
 
Petice 60 občanů z roku 2012 k zpřístupnění kaple
Viz: http://occupycannnabishempstreet.blogspot.cz/  

Dodatek nominace číslo 95 Obec Ludmírov – Svoboda projevu
V bodě 12 je uvedeno nic neříkající usnesení zastupitelstva k nepovolení změny režimu provozu kaplí, aniž by kdy byl zastupitelstvem přijat jakýkoliv režim provozu kaplí.

S pozdravem 
Dušan Dvořák 

V Olomouci 30.6.2015 Dodatek nominace Obecního úřadu střediskové obce Ludmírov č. 95 v kategorii Svoboda projevu, viz  http://cannabisterapie-petice.blogspot.cz/

V přiloženém dodatku v rozhodnutí číslo 1 – viz http://ludmirov.blogspot.cz/2015/07/rozhodnuti-obecniho-uradu-ludmirov-ze.html  - vidíte, že obecní úřad nikdy neměl schválen režim provozu kaplí, přesto po 5 letech žádostí o zpřístupnění kaple zastupitelé schválili nicneříkající obstrukční usnesení, že neschvalují změnu režimu provozu kaplí. 

S pozdravem
Dušan Dvořák

V Ospělově 2.července 2015


Dodatek nominace obce Ludmírov do soutěže Otevřeno - Zavřeno, kategorie Svoboda projevu, nominace č. 95 pro rok 2015


Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 953/2, 779 00 Olomouc
Krajský úřad Olomouckého kraje
Prostřednictvím
Obecní úřad  Ludmírov
-        elektronicky a poštou povinnému-
Věc: Odvolání/stížnost na poskytnuté informace
Požádali jsme o bližší informace k ceníku obce za poskytování informací,  který nám byl 29. června 2015 zaslán starostkou obce (viz příloha) k žádosti o informace řešené nyní krajským úřadem v odvolacím řízení ve věci obecní kaple a pronájmu a informací k obecním majetkům, viz http://ludmirov.blogspot.cz/2015/07/odvolani-stiznost-na-rozhodnuti.html a v  dřívějším  období na ceník nebylo starostkou obce nikdy odkazováno a sazebník nebyl nikdy obcí uplatňován.
Podle § 3 odst. 2 nařízeni č. 173/2006 Sb. vydává povinný subjekt sazebník na dobu účetního období, což nemusí znamenat, že obec ceník vydat musí. V případě obce Ludmírov údajně sazebník vydán byl.
V obcích, kde není rada obce, je sice vydání sazebníku v pravomoci starosty obce (§ 99 odst. 2 zákona o obcích), avšak takové rozhodnutí musí být v souladu se správním řádem přezkoumatelné. Starostkou uvedený ceník  je rovněž v hrubém rozporu s přílohou 2 nařízeni č. 173/2006 Sb., kde je vzorový sazebník obce uveden včetně potřebných formálních náležitostí v záhlaví a zápatí ceníku.
Z níže uvedeného rozhodnutí starostky obce ze dne 14.7.2015 stejně tak z vlastního textu sazebníku zaslaného starostkou obce však nelze jakkoliv ověřit, zda je tvrzení starostky obce o vydání sazebníku 23. 10. 2012 vůbec pravdivé, nehledě na internetový odkaz na sazebník, který je datován  březnem 2011, viz http://www.ludmirov.cz/wp-content/uploads/2011/03/Sazebník-úhrad-za-poskytování-informací2.pdf  
Domníváme se, že minimem takového rozhodnutí o sazebníku je číslo jednací a datum, kdy byl vydán a to přímo v textu sazebníku, což, jak je odkazováno, uvedeno není.
V daném případě se jedná o rozhodnutí, které je zcela svévolně používáno jako trest pro subjekty, se kterými je starostka v konfliktu nehledě na opětovné porušení přestupkového zákona v § 21 písmeno g), kdy stejně jako v případě napadaného usnesením ke kapli ze dne 18.6.2015 odkazujícího na neexistující usnesení obce o provozu kaple, starostka obce úmyslně podala nepravdivou nebo neúplnou výpověď ve správním řízení.

V Olomouci dne 14.července 2015                         Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady


Přílohy: Rozhodnutí obce a níže žádost o informace a sdělení obce o ceníku

Od: Obec Ludmírov <stludmirov@volny.cz>
Datum: 14. července 2015 10:07
Předmět: RE: žádost o informace
Komu: Open Royal Academy <openroyalacademy@gmail.com>

Dobrý den,
sazebník úhrad obce Ludmírov byl vydán starostkou obce Ludmírov dne 23. 10. 2012.
 S pozdravem
 Jana Grézlová
Starostka obce Ludmírov
From: Open Royal Academy
Sent: Tuesday, June 30, 2015 2:38 PM
To: ouludmirov@volny.cz; Obec Ludmírov
Subject: Fwd: žádost o informace

Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 953/2, 779 00 Olomouc
Obecní úřad  Ludmírov
Věc: žádost o informace dle zákona o informacích
Zašlete prosím elektronicky na tuto odesílací adresu zápis z jednání zastupitelstva s usnesením o schváleném ceníku obce při poskytování informací, viz  http://www.ludmirov.cz/wp-content/uploads/2011/03/Sazebník-úhrad-za-poskytování-informací2.pdf   popřípadě odkažte na dané usnesení na webu obce


Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady


Od: Obec Ludmírov <stludmirov@volny.cz>
Datum: 29. června 2015 15:30
Předmět: RE: žádost o informace
Komu: Open Royal Academy <openroyalacademy@gmail.com>

Dobrý den,
 sdělte, prosím, na kterou elektronickou adresu máme odeslat odpověď na Vaši žádost o informace ze dne 24. 06. 2015.
V případě, že budete trvat na odpovědi v listinné formě prostřednictvím České pošty, budeme předem žádat úhradu dle sazebníku zveřejněného na stránkách obce http://www.ludmirov.cz/wp-content/uploads/2011/03/Sazebník-úhrad-za-poskytování-informací2.pdf

S pozdravem

Jana Grézlová
Starostka obce Ludmírov