Rozhodnutí obecního úřadu Ludmírov ze dne 2.července 2015 na žádost o informace
Obecní úřad v Ludmírově,  Ludmírov 56,  798 55 Hvozd
                                                                       
                       

V Ludmírově, dne 02. 07. 2015


ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Ludmírov jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím, o žádosti žadatele Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00  Olomouc, ze dne 24. 06. 2015, ve věci žádosti o poskytnutí informace takto:


Podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím se poskytnutí informace odmítá, a to v bodech 1, 3, 4 a 5.


Odůvodnění:
Obecní úřad Ludmírov obdržel elektronickou poštou i osobním podáním dne 24. 06. 2015 žádost o poskytnutí těchto informací:
1) Zašlete kopii usnesení a důvodové zprávy zastupitelstva obce Ludmírov, kterým byl kdy zastupitelstvem obce Ludmírov schválen v usnesení zastupitelstva odkazovaný režim užívání kaplí střediskové obce Ludmírov.
2) Zašlete kopii usnesení zastupitelstva nebo jiné rozhodnutí obce, kterým jsou formulována pravidla pro zapůjčení obecních objektů, jako například bývalé budovy školy v Ospělově, která je pravidelně o víkendech zapůjčována.  V případě, že žádná pravidla nejsou, sdělte podmínky, za jakých lze zapůjčit obecní majetek v Ospělově, konkrétně budovu bývalé školy, resp. některé zde uvedené a zapůjčované prostory.
3) Zašlete kopii dokumentu dokládající vlastnický vztah dřevěného altánu na návsi v Ospělově, který stojí na obecním pozemku a pokud je vlastníkem altánu obec, sdělte pravidla zapůjčování altánu zbudovaného ze dřeva, které předseda správní rady žadatele zajistil v roce 2008 zdarma od Pily Javořice pro pořádání kulturních akcí.
4) Sdělte, zda po pomlouvačném a křivopřísežném prohlášení exstarosty obce  Ludmírov Jana Kuchaře policii v roce 2010 k osobě předsedy správní rady žadatele přijalo zastupitelstvo obce žádané usnesení, že takováto prohlášení úřadům musí projít schválením zastupitelstvem či jiným korektivem, aby se podobné žalovatelné pomluvy deklarované jako názor obce neopakovaly, viz  http://ludmirov.blogspot.cz/2015/06/vyjadreni-starosty-obce-ludmirov.html  Pokud byl přijat nějaký režim a pravidla pro takovéto vyjádření obce, toto zašlete.
5) Sdělte, zda je pravdou tvrzení zastupitele obce Ospělov v zastupitelstvu obce Ludmírov ing. Josefa Popelky při místním šetření v roce 2015,  že to byl on, kdo navrhl směnu pozemků ve věci plotu mezi jeho pozemkem a výzkumnickou farmou manželů Dvořákových, kdy byla starostka obce osobně přítomna oběma jednáním v dané věci (v roce 2011 – digitální zaměřování a 2015 – místní šetření) a za obec stavebnímu úřadu Konice vyjádřila starostka v roce 2014 a 2015 souhlas s omezením práv majitelů výzkumnické farmy, kteří mají dané pozemky 40 let vydržené a daným zastupitelem žádané omezení jejich práv (změna trasy plotu) zamezí obcházení domu a ztíží jeho opravy nehledě na poničené křoviny a naprostou neužitečnost daného pozemku pro daného zastupitele.
Obecní úřad Ludmírov plně vyhověl žádosti o informaci v rozsahu bodu 2, která se žadateli poskytuje v tomto rozhodnutí.

Podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Podle § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Informační povinnost se tedy může vztahovat pouze k těm informacím, kterými povinné subjekty v danou chvíli disponují, tzn. k informacím reálně existujícím.

Vzhledem k tomu, že v bodech 1, 3, 4 a 5 se žadatel domáhá kopií neexistujících dokumentů, osobních názorů a budoucích rozhodnutí, nikoli existující informaci ve smyslu § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, je tímto splněn důvod pro odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím. Režim zákona o svobodném přístupu k informacím totiž nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice. 

K bodu 2) Obecní budovu v Ospělově užívá SDH Ospělov na základě smlouvy o výpůjčce, kopii smlouvy zasílám v příloze.

Z ustanovení § 15 odst. 1 výše zmíněného zákona vyplývá, že pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen z části nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
S ohledem na výše uvedené rozhodl Obecní úřad v Ludmírově tak, že žádost o poskytnutí informací částečně odmítl.


 Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k nadřízenému orgánu (Krajskému úřadu Olomouckého kraje) prostřednictvím povinného subjektu ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí.   

Jana Grézlová, starostka obce 

From: Open Royal Academy
Sent: Tuesday, June 30, 2015 1:17 PM
To: Obec Ludmírov
Subject: Re: žádost o informace

Zdravím, zašlete prosím rozhodnutí na adresu, kam píšete a odkud vám byla žádost rovněž zaslána
Zašlete odkaz či kopii usnesení zastupitelstva, které kdy schválilo ceník za poskytování informací
Pošlete prosím v doc, nikoliv docx, děkuji

Have a nice day, good health and well-being of permanent
Dušan Dvořák, MMCA
Cannabis not only cures cancer

Dne 29. června 2015 15:30 Obec Ludmírov <stludmirov@volny.cz> napsal(a):

Dobrý den, 
sdělte, prosím, na kterou elektronickou adresu máme odeslat odpověď na Vaši žádost o informace ze dne 24. 06. 2015. 

V případě, že budete trvat na odpovědi v listinné formě prostřednictvím České pošty, budeme předem žádat úhradu dle sazebníku zveřejněného na stránkách obce http://www.ludmirov.cz/wp-content/uploads/2011/03/Sazebník-úhrad-za-poskytování-informací2.pdf

 S pozdravem 
Jana Grézlová
Starostka obce Ludmírov

From: Open Royal Academy
Sent: Wednesday, June 24, 2015 1:44 AM
To: ouludmirov@volny.cz; Obec Ludmírov
Cc: openroyalacademy@gmail.com
Subject: žádost o informace

Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 953/2, 779 00 Olomouc
Obecní úřad  Ludmírov
Věc: žádost o informace dle zákona o informacích
Podle rozhodnutí starostky obce Ludmírov Jany Grézlové ze dne 19.6.2015 schválilo zastupitelstvo obce Ludmírov na svém jednání dne 18.6.2015 následující usnesení: „Zastupitelstvo obce Ludmírov neschvaluje změnu režimu užívání kaplí v obci Ludmírov“, což zřejmě implikuje, že jsou míněny všechny kaple ve střediskové obci Ludmírov, tzn. i obecní kaple v Ospělově. Viz http://ludmirov.blogspot.cz/2015/06/zo-ludmirov-usneseni-ke-kapli.html
1) Zašlete kopii usnesení a důvodové zprávy zastupitelstva obce Ludmírov, kterým byl kdy zastupitelstvem obce Ludmírov schválen v usnesení zastupitelstva odkazovaný režim užívání kaplí střediskové obce Ludmírov.
2) Zašlete kopii usnesení zastupitelstva nebo jiné rozhodnutí obce, kterým jsou formulována pravidla pro zapůjčení obecních objektů, jako například bývalé budovy školy v Ospělově, která je pravidelně o víkendech zapůjčována.  V případě, že žádná pravidla nejsou, sdělte podmínky, za jakých lze zapůjčit obecní majetek v Ospělově, konkrétně budovu bývalé školy, resp. některé zde uvedené a zapůjčované prostory.
3) Zašlete kopii dokumentu dokládající vlastnický vztah dřevěného altánu na návsi v Ospělově, který stojí na obecním pozemku a pokud je vlastníkem altánu obec, sdělte pravidla zapůjčování altánu zbudovaného ze dřeva, které předseda správní rady žadatele zajistil v roce 2008 zdarma od Pily Javořice pro pořádání kulturních akcí.
4) Sdělte, zda po pomlouvačném a křivopřísežném prohlášení exstarosty obce  Ludmírov Jana Kuchaře policii v roce 2010 k osobě předsedy správní rady žadatele přijalo zastupitelstvo obce žádané usnesení, že takováto prohlášení úřadům musí projít schválením zastupitelstvem či jiným korektivem, aby se podobné žalovatelné pomluvy deklarované jako názor obce neopakovaly, viz  http://ludmirov.blogspot.cz/2015/06/vyjadreni-starosty-obce-ludmirov.html  Pokud byl přijat nějaký režim a pravidla pro takovéto vyjádření obce, toto zašlete.
5) Sdělte, zda je pravdou tvrzení zastupitele obce Ospělov v zastupitelstvu obce Ludmírov ing. Josefa Popelky při místním šetření v roce 2015,  že to byl on, kdo navrhl směnu pozemků ve věci plotu mezi jeho pozemkem a výzkumnickou farmou manželů Dvořákových, kdy byla starostka obce osobně přítomna oběma jednáním v dané věci (v roce 2011 – digitální zaměřování a 2015 – místní šetření) a za obec stavebnímu úřadu Konice vyjádřila starostka v roce 2014 a 2015 souhlas s omezením práv majitelů výzkumnické farmy, kteří mají dané pozemky 40 let vydržené a daným zastupitelem žádané omezení jejich práv (změna trasy plotu) zamezí obcházení domu a ztíží jeho opravy nehledě na poničené křoviny a naprostou neužitečnost daného pozemku pro daného zastupitele.
V Ospělově dne 24.června 2015                 Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady