Odvolání a stížnost na rozhodnutí obecního úřadu Ludmírov 24.6., 2.7. a 14.7.2015Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 953/2, 779 00 Olomouc
Krajský úřad Olomouckého kraje
Prostřednictvím
Obecní úřad  Ludmírov
-        elektronicky a poštou povinnému-
Věc: Odvolání/stížnost na poskytnuté informace
Požádali jsme o bližší informace k ceníku obce za poskytování informací,  který nám byl 29. června 2015 zaslán starostkou obce (viz příloha) k žádosti o informace řešené nyní krajským úřadem v odvolacím řízení ve věci obecní kaple a pronájmu a informací k obecním majetkům, viz http://ludmirov.blogspot.cz/2015/07/odvolani-stiznost-na-rozhodnuti.html a v  dřívějším  období na ceník nebylo starostkou obce nikdy odkazováno a sazebník nebyl nikdy obcí uplatňován.
Podle § 3 odst. 2 nařízeni č. 173/2006 Sb. vydává povinný subjekt sazebník na dobu účetního období, což nemusí znamenat, že obec ceník vydat musí. V případě obce Ludmírov údajně sazebník vydán byl.
V obcích, kde není rada obce, je sice vydání sazebníku v pravomoci starosty obce (§ 99 odst. 2 zákona o obcích), avšak takové rozhodnutí musí být v souladu se správním řádem přezkoumatelné. Starostkou uvedený ceník  je rovněž v hrubém rozporu s přílohou 2 nařízeni č. 173/2006 Sb., kde je vzorový sazebník obce uveden včetně potřebných formálních náležitostí v záhlaví a zápatí ceníku.
Z níže uvedeného rozhodnutí starostky obce ze dne 14.7.2015 stejně tak z vlastního textu sazebníku zaslaného starostkou obce však nelze jakkoliv ověřit, zda je tvrzení starostky obce o vydání sazebníku 23. 10. 2012 vůbec pravdivé, nehledě na internetový odkaz na sazebník, který je datován  březnem 2011, viz http://www.ludmirov.cz/wp-content/uploads/2011/03/Sazebník-úhrad-za-poskytování-informací2.pdf  
Domníváme se, že minimem takového rozhodnutí o sazebníku je číslo jednací a datum, kdy byl vydán a to přímo v textu sazebníku, což, jak je odkazováno, uvedeno není.
V daném případě se jedná o rozhodnutí, které je zcela svévolně používáno jako trest pro subjekty, se kterými je starostka v konfliktu nehledě na opětovné porušení přestupkového zákona v § 21 písmeno g), kdy stejně jako v případě napadaného usnesením ke kapli ze dne 18.6.2015 odkazujícího na neexistující usnesení obce o provozu kaple, starostka obce úmyslně podala nepravdivou nebo neúplnou výpověď ve správním řízení.

V Olomouci dne 14.července 2015                         Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady


Přílohy: Rozhodnutí obce a níže žádost o informace a sdělení obce o ceníku

Od: Obec Ludmírov <stludmirov@volny.cz>
Datum: 14. července 2015 10:07
Předmět: RE: žádost o informace
Komu: Open Royal Academy <openroyalacademy@gmail.com>

Dobrý den,
sazebník úhrad obce Ludmírov byl vydán starostkou obce Ludmírov dne 23. 10. 2012.
 S pozdravem
 Jana Grézlová
Starostka obce Ludmírov
From: Open Royal Academy
Sent: Tuesday, June 30, 2015 2:38 PM
To: ouludmirov@volny.cz; Obec Ludmírov
Subject: Fwd: žádost o informace

Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 953/2, 779 00 Olomouc
Obecní úřad  Ludmírov
Věc: žádost o informace dle zákona o informacích
Zašlete prosím elektronicky na tuto odesílací adresu zápis z jednání zastupitelstva s usnesením o schváleném ceníku obce při poskytování informací, viz  http://www.ludmirov.cz/wp-content/uploads/2011/03/Sazebník-úhrad-za-poskytování-informací2.pdf   popřípadě odkažte na dané usnesení na webu obce


Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady


Od: Obec Ludmírov <stludmirov@volny.cz>
Datum: 29. června 2015 15:30
Předmět: RE: žádost o informace
Komu: Open Royal Academy <openroyalacademy@gmail.com>

Dobrý den,
 sdělte, prosím, na kterou elektronickou adresu máme odeslat odpověď na Vaši žádost o informace ze dne 24. 06. 2015.
V případě, že budete trvat na odpovědi v listinné formě prostřednictvím České pošty, budeme předem žádat úhradu dle sazebníku zveřejněného na stránkách obce http://www.ludmirov.cz/wp-content/uploads/2011/03/Sazebník-úhrad-za-poskytování-informací2.pdf

S pozdravem

Jana Grézlová
Starostka obce Ludmírov

Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 953/2, 779 00 Olomouc
Krajský úřad Olomouckého kraje
Prostřednictvím
Obecní úřad  Ludmírov
Věc: odvolání/stížnost na rozhodnutí OU Ludmírov ze dne 2.července 2015

Napadané rozhodnut Obecního úřadu Ludmírov ze dne 2.července 2015 je uvedeno na  http://ludmirov.blogspot.cz/2015/07/rozhodnuti-obecniho-uradu-ludmirov-ze.html

1.     Dne 24. června 2015 jsme podali krajskému úřadu odvolání a stížnost na rozhodnutí OU Ludmírov ze dne 19.června 2015 nezpřístupnit obecní kapli v Ospělově po 5 letech marných žádostí, viz http://ludmirov.blogspot.cz/2015/06/stiznost-odvolani-na-rozhodnuti.html,  neboť zakazující usnesení zastupitelstva ze dne 18. června 2015 je vědomě obstrukční, když uvádí, že zastupitelé neschvalují změnu režimu provozu kaplí (viz bod 12 na http://www.ludmirov.cz/wp-content/uploads/2011/10/U-18.06.2015.doc), aniž by kdy byl zastupitelstvem přijat režim provozu kaplí, což dokazuje napadané rozhodnutí OU Ludmírov ze dne 2. července 2015 v bodu 1. Proti takovémuto jednání (vydat vědomě neúplné a zavádějící informace) podáváme stížnost dle správního řádu. 

2.     Rozhodnutí číslo 2 dokládající zapůjčení obecní budovy v Ospělově -  o jejíž zapůjčení a sdělení pravidel zapůjčení se žadatel v dřívějším období marně ucházel a žádal vydat informace k zapůjčení - jen ilustruje svévoli OU Ludmírov, resp. starostky obce, zvláště pak za situace, když daný subjekt má již jednu obecní budovu v Ospělově k dispozici. K tomuto rozhodnutí podáváme odvolání, neboť na žádost, za jakých podmínek je možné obecní budovy (resp. některé z místností obecních budov) zapůjčit nebylo odpovězeno. Znamená to, že pokud chce někdo pronajmout jednu místnost z obecní budovy bývalé školy v Ospělově např. k přednáškám, že má žádat onen soukromý subjekt? Připomínáme odvolání v dané věci  ze dne 30.září 2014 adresované krajskému úřadu na rozhodnutí OU Ludmírov ze dne 29.září 2014, kdy starostka odmítla vydat informace k zapůjčení obecní budovy školy v Ospělově, aby pak, jak je doloženo v příloze rozhodnutí k žádosti číslo 2 doložila smlouvu o výpůjčce dané budovy ze dne 19.prosince 2014. To bude obecní kaple zrekonstruovaná z veřejných prostředků následně rovněž účelově zapůjčena římským katolíkům, aby pak byla celý rok zavřená a daný subjekt odmítal odpovědět, zda kapli zpřístupní veřejnosti? 

3.     Odvoláváme se proti rozhodnutí v bodu 3, neboť není právně přípustné, že obec ani 7 let po zbudování altánu na obecním majetku na návsi v Ospělově neví, komu patří a nemá žádný režim zapůjčování, když navíc dřevo na daný altán zajistil žadatel o informace jako fyzická osoba. Dáváme krajskému úřadu k rozhodnutí, zda dané jednání spíše nenaplňuje stížnost na obecní úřad dle správního řádu, neboť daná věc byla (s vědomím krajského úřadu) žádána řešit již v předchozích letech. Připomínáme např. odvolání v dané věci  ze dne 30.září 2014 adresované krajskému úřadu na rozhodnutí OU Ludmírov ze dne 29.září 2014.

4.     Podáváme stížnost na rozhodnutí v bodu 4, neboť není v souladu (nejen) s přestupkovým právem, aby starostové obce Ludmírov takto nepravdivě pomlouvali občany v úředním jednání, jak bylo doloženo. Ihned po zjištění takového jednání v roce 2010 byla opakovaně OU Ludmírov podávána žádost, aby zastupitelé přijali nějaká pravidla a korektiv, který této svévoli do budoucna zamezí, což se nestalo. 

5.     Podáváme odvolání k rozhodnutí číslo 5, neboť starostka obce byla u obou řízení v roce 2001 a 2015 osobně přítomna a zná žádané informace a ví, zda je či není pravdou tvrzení ospělovského zastupitele ing. Josefa Popelky uvedené ve správním řízení.
V Ospělově dne 2.července 2015                Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady
 Odvolání/stížnost ze dne 24.6.2015 
http://ludmirov.blogspot.cz/2015/06/stiznost-odvolani-na-rozhodnuti.html