Žádost ministerstvu vnitra

Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc


Ministerstvo vnitra
odbor veřejné správy

Věc: žádost o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo žádost o stanovisko dle správního řádu

Kontext žádosti:
  • Žadatel má sídlo výzkumnické farmy v obci Ospělov (798 55 Ospělov 6), středisková obec 798 55 Ludmírov, Olomoucký kraj.
  • Členové žadatele (spolu) iniciovali v roce 2007 opravu obecní kaple.
  • Kaple byla v letech 2009 – 2010 obecním úřadem jako investorem zrekonstruována z veřejných a soukromých zdrojů, veřejné prostředky (dotace kraje) byly většinové, veřejná podpora penězi občanů byla cca 1 mil. Kč
  • Od roku 2009 zakazuje starosta/-ka obce členům žadatele a jeho partnerům vstup do obecní kaple v Ospělově a pořádání ekumenických setkání či vigilií. Starosty žádalo nejméně 10 osob a tři spolky, pomineme-li protestní petici s podpisy 60 občanů
  • Současně starosta/-ka obce souhlasí, aby jiné dva spolky měli v kapli jednu akci v roce. Pravděpodobně, kdyby tyto spolky starostku požádaly, měly by kapli zpřístupněnu i vícekrát v roce, tyto však nežádají žádné jiné akce se v kapli nepořádají.
  • Kaple jako jediný veřejný zastřešený duchovní a kulturní prostor v obci Ospělov tak zeje prázdnotou a její rekonstrukce z veřejných prostředků je účelově zneužita a zcela diskriminačně jsou bez vysvětlení upírána práva určitých občanů a spolků
  • Starosta/-ka se v rozhodnutí nezpřístupnit kapli občanům spojeným s výzkumem cannabis a osobou žadatele jako fyzické osoby (i přes opakovaná právní poučení, marný podnět přestupkové komisi v roce 2011 a marnou protestní petici, kterou podepsali občané tří z pěti střediskových obcí Ludmírova v roce 2012) zaštiťuje schválením zákazu znepřístupnit kapli zastupitelstvem, když je však obecní úřad žádán vydat dané zakazující usnesení zastupitelstva, starostka i přes opakovaný příkaz krajského úřadu nikdy takové usnesení o zákazu vstupu do kaple nedoložila, protože ani žádné neexistuje.
  • Starostka například nikdy nesdělila, že by bylo potřeba dodržet určité podmínky k pobytu v kapli, ke kterým se majiteli kaple (obci) zavázaly ony dva starosty preferované spolky, které kapli na dva dny v roce zpřístupní svým členům a veřejnosti se svými programy. Zajištění pořádku a bezpečnosti bylo žadatelem obecnímu úřadu uváděno jako samozřejmost, stejně jako program.
  • Starostka vyžaduje předchozí souhlas římskokatolické církve, ta však nemá ke kapli naprosto žádný právní vztah, když při první žádosti o zpřístupnění kaple v roce 2009 měl žadatel s manželkou jako fyzické osoby předchozí souhlas římskokatolické církve, přesto starosta zakázal vydat klíče od kaple a kaple nebyla zpřístupněna. Nehledě na fakt nezákonnosti takovéhoto požadavku, aby o kapli rozhodoval subjekt nemající k němu žádný právní vztah.
  • V dubnu 2015 se na obecní úřad Ludmírov písemně obrátil jeden ze spolupořadatelských spolků vigilie De profundis, kterou chceme v kapli v Ospělově uspořádat dne 21.srpna 2015, zastupitelé se vůbec nevyjádřili, starostka rovněž mlčí, stejně tak předseda kontrolního výboru.

Žádost: Sdělte, jako orgán bdící nad zákonností jednání obcí, jak máme postupovat, na koho se obracet, aby nějaký orgán veřejné moci z moci úřední přikázal zpřístupnění kaple, zda stačí uvést ministerstvu vnitra (krajskému úřadu? někomu jinému?) výše uvedené a podat toto jako stížnost na zneužití funkce při hospodaření se svěřeným majetkem nebo něco podobného, zkrátka aby nějaký orgán veřejné moci starostce vysvětlil, že si nemůže dovolovat takto svévolně zacházet s veřejným majetkem a porušovat ústavou i zákony garantovaná práva občanů a tyto vědomě diskriminovat. Pokud vám z těchto informací k dané věci vyplyne, že je jediným právním řešením této kauzy je civilní žaloba, že žádné správní řízení na tuto věc nelze aplikovat, toto nám prosím sdělte. Zastupitelé obce, kontrolní a finanční odbor zastupitelstva byli kontaktováni v dané věci opakovaně (bez vyjádření), žadatel byl jako fyzická osoba v dané věci dvakrát osobně na zastupitelstvu. Zastupitelé roky mlčí a nikdo se nechce vyjádřit, jako by snad žadatel/-é žádali po obci něco nezákonného.


Děkujeme předem za váš čas a zájem.


Dne 4. června 2015 Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady