Žádost o zpřístupnění kaple

Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 953/2, 779 00 Olomouc, http://cannainsider.eu/
Obecní úřad Ludmírov

Věc: žádost o zpřístupnění obecní kaple Panny Marie Nanebevzetí v Ospělově na výročí okupace dne 21.srpna 2015 v době od 15 – 24 hod. k realizaci Vigilie De profundis za oběti zločinů spáchaných orgány činnými v trestním řízení dle § 149 trestního zákoníku nezákonnými konfiskacemi cannabis na výzkumnické farmě manželů Dvořákových (Ospělov 6) k zahájení 7.ročníku festivalu Noc básníků (http://ospelov.eu/) a natočení sekvence filmu. Pořádek, bezpečnost účastníků vigilie a předání kaple následující den či jindy (dle dohody) pověřené osobě zajistíme.Odůvodnění:
  1. Z důvodu (opakovaných) podnětů obecnímu úřadu (také) od manželů Dvořákových (Ospělov 6) od roku 2007 skrze občanské sdružení Ospělov byla nevzhledná a bortící se obecní kaple Panny Marie Nanebevzetí v Ospělově v letech 2009 – 2010 zrekonstruována, a to z veřejných a soukromých necírkevních zdrojů ve výši více než 1 mil. Kč.
  2. Manželé Dvořákovi, ani žádní další členové výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) však nesmí od první konfiskace cannabis v roce 2009 do ospělovské kaple k uspořádání ekumenických setkání, zpěvů, vigilií či přednášek a besed nebo natočení sekvence filmu, a to ani za situace, kdy při první žádosti obecnímu úřadu v roce 2009 byl o této věci předem manželi Dvořákovými informován v dané věci právně irelevantní bohuslavický římskokatolický farář, který s oživením života v kapli souhlasil (ač mu dané vyjádření nepřísluší a nemá žádnou právní váhu).
  3. Od roku 2009 dodnes starostové obce zamítali vydání klíčů od kaple - i přes právní poučení o nezákonnosti takového jednání, písemnou petici (2012) občanů Ospělova, střediskových obcí Ludmírova, okresu Prostějov, Olomouckého kraje a České republiky, podnět policii (přestupek, 2011) – nepravdivým tvrzením, že takový úkon nevydat klíče kaple schválili zastupitelé obce. Když je na obecním úřadu opakovaně žádáno vydat kopii usnesení s odůvodněním takového nezákonného a diskriminačního úkonu zastupitelstva, obecní úřad i přes opakovaný příkaz krajského úřadu postupovat v souladu s zákonem o informacích, takové žalovatelné usnesení nikdy nevydá, resp. takové usnesení ani neexistuje.
  4. S ohledem na fakt, že kaple byla z většiny rozpočtu rekonstrukce opravena z veřejných zdrojů a současně starostové vždy souhlasili s pořádáním akcí v kapli od dvou spolků, kteří kapli po dva dny v roce zpřístupní, jinak je kaple na přání starostů (nebo i zastupitelů?) zavřená, jeví se dosavadní jednání starostů obce jako neoprávněná veřejná podpora soukromým subjektům (církevnímu a necírkevnímu spolku). To je spíše zkarikovaný pohled na příběh naprosté zvůle e a neochoty se domluvit a respektovat odlišné pojetí či hodnoty, natož ústavně garantovaná práva.
  5. Protože se minula účinkem dubnová žádost o vyjádření se zastupitelů k vydání klíčů od kaple od Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů sdružující mj. investory výzkumnické farmy Ospělov 6 se jako ze stanov  právní zástupce právnických a fyzických osob výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), kteří se také podílí na pořádání Noci básníků, vigilii a produkci filmu, obracíme na obecní úřad a žádáme sdělit, zda nám budou po více než pěti letech žádostí klíče od kaple výdany bez potřeby řešit to dále právní cestou. Současně žádáme zastupitele obce projednat pravidla pro pořádání besed a kulturních akcí v kapli v průběhu roku, avšak bez jakékoliv nezákonné podmínky stran schválení od jakékoliv, natož pak navíc od římskokatolické církve.
¨
S vírou v racionální a zákonné řešení žádosti
V Ospělově 3. června 2015 
Dušan Dvořák, MMCA
Předseda správní rady