Krajský úřad Olomouckého kraje odmítá vidět přestupek starostky obce a žádost o informace k danému rozhodnutí č.j. KÚOK 97905/2015 (KÚOK/82293/2015/OSLKŽÚ-p/450) ze dne 3. 11.2015
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Městský úřad Konice
Přestupková komise
(Na vědomí MV ČR)


Věc: Nové důkazy a žádost o obnovu přestupkového řízení ve věci rozhodnutí ze dne 17.8.2015 Č.j. PRR 70/2015 a ŽIV 440/2015 MAL/12 dle § 100 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

1.    Jak je doloženo na http://ludmirov.blogspot.com/ v rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 18.11.2015 č.j. KUOK 101712/2015, vydání stanoviska nebo stížnostní či odvolací řízení k zákonu o informacích spadají do režimu správního řádu a přestupkové řízení lze obnovit dle § 100 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

2.    Jak je doloženo na http://ludmirov.blogspot.com/ a bylo doloženo přestupkové komisi, obec Ludmírov prostřednictvím odpovědné osoby za obec vydává v rozporu s §21 přestupkového zákona ve správním řízení více než 5 let vědomě nepravdivé informace, a to do června 2015 a) nepravdivým tvrzením, že zákaz vstupu občanů (žádajících zpřístupnění kaple) do obecní kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově schválili zastupitelé a od června 2015 b) nepravdivým tvrzením, že o kapli má právo rozhodovat subjekt, který nemá k obecní kapli žádný právní vztah, a to na základě dokumentu z roku 1935 zcela odlišného právního subjektu, než je majitel kaple, tzn. obec Ludmírov.  

3.    Obnova řízení – kdy k prošetření dle zákonného limitu 1 rok zbývá půl roku - je žádána též z důvodu, že se přestupková komise vůbec nevypořádala s porušením přestupku proti občanskému soužití dle § 49odst. 1 písm a) a písmeno e) starostkou obce, když bylo doloženo, že kromě škod nemateriálních a poškozování cizích práv a útisku způsobuje právnickým a fyzickým osobám (žadatelům a organizátorům a mecenášům) tímto jednáním také škody materiální.

4.    Dodejme, že obci Ludmírov byla před podáním civilní žaloby (opět) nabídnuta 29. 11. 2015 smírčí cesta řešení, což lze doložit na webu http://ludmirov.blogspot.com/

5.    V uvedeném dokumentu ze dne 29. 11. 2015 je poškozeným producentem filmového dokumentu Cannabis Bestseler Tour (viz You Tube) dne 3. 12. 2015 žádáno vědět informace k reklamě vánočního koncertu v kapli dne 12. 12. 2015 na obecním webu http://www.ludmirov.cz/ 

Dne 10. prosince 2015                       Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc 


Městský  úřad v KoniciVěc: Odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu v Konici ze dne 17.8.2015 Č.j. PRR 70/2015 a ŽIV 440/2015 MAL/12


Dne 2. 9. 2015 obdržel odvolatel předmětné rozhodnutí MěU Konice, které odložilo podnět ze spáchání přestupku starostkou obce Ludmírov Janou Grézlovou, aniž se řádně vyrovnal s doloženými důkazy ve spisu a své rozhodnutí řádně odůvodnil. Členění přestupků ponecháváme dle napadaného rozhodnutí.


K přestupku číslo 1) dokládáme další rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje č,j. KUOK 73605/2015 ze dne11.8.2015 potvrzující nezákonné rozhodnutí Stavebního úřadu MěU Konice s participací obce Ludmírov na takovémto nezákonném rozhodnutí, jak bylo vysvětleno při ústním řízení u přestupkové komise. Připomínáme, že již v roce 2009 přestupková komise nevyhodnotila jako přestupek smluvně doložený závazek půjčky 1500 Kč zastupiteli obce Popelkovi (jako statutárnímu zástupci o.s. Ospělov) od manželů Dvořákových, který daný zastupitel prostředky nevrátil a přestupková komise v tom neviděla žádné porušení práv poškozených. Daný zastupitel Popelka inicioval dané nezákonné stavební řízení, v němž mu - jak je doloženo v opakovaných zamítavých  rozhodnutích Krajského úřadu OK  - MěÚ Konice a OU Ludmírov velmi zdárně napomáhá k šikaně rodiny odvolatele  jako fyzické osoby.


K přestupku číslo 2) kromě obsáhlých důkazů ve spisu (viz např. rozhodnutí Krajského úřadu OK dokládající nezákonný postup v případě odůvodnění pro občany diskriminujícího a selektivního provozu a zpřístupnění kaplí odvoláváním se na právně ireleventní úkon z roku 1935) dokládáme dále rozhodnutí MV ČR čj. MV – 114656-6/ODK-2015 ze dne 27.8.2015 potvrzující nezákonné rozhodnutí starostky obce Ludmírov ve věci ceníku za informace. V obou případech jde o vědomé vydání nepravdivého/neúplného rozhodnutí ve správním řízení.


K přestupku číslo 3| snad ani není třeba komentáře, o jakou aroganci a zvůli přestupkové komise jde. Ta pouze na základě vlastní úvahy popřela zákonná úprava poškozených, kterým v letech 2009 – 2015 starostka obce upírá zákony garantovaná práva a způsobuje nemalé nemateriální škody znepřístupněním kaple a materiální škody v souvislosti s planě vyjíždějícími filmovými štáby do Ospělova, které pak nemohou natočit žádanou sekvenci filmu v ospělovské  v kapli, jak se opět letos 21.srpna 2015 stalo. Jak je doloženo na důkazech i soudními znalci, jednáním OČTŘ bylo v letech 2009-2015 v důsledku konfiskací výzkumnické farmy v Ospělově zabito, zmrzačeno a poškozeno tisíce občanů, což však státní zastupitelství a soudy zakazují vyšetřit. Vigilie a jiné prostředky oslavy života v ospělovské kapli, kterou občanům spojeným s výzkumem Konopí je lék/Cannabis is The Cure starostka odmítá zpřístupnit dokonce i se souhlasem přestupkové komise s odůvodněním, že poškozeným nebyla upřena ústavně garantovaná práva a nebyla způsobeny škody, aniž by toto komise jakkoliv na důkazech doložila, že se tak nestalo, hraničí s vědomým nezákonným rozhodnutím.


Děkujeme za řádné projednání věci odvolacím orgánem  a jsme s pozdravem


V Olomouci dne 2.9.2015                  


Dušan Dvořák, předseda správní rady
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Krajské státní zastupitelství v Brně

Ke sp. zn. 2 KZN 1935/2015


Věc:  Stížnost na nepřezkoumatelnost a neodůvodněný výrok rozhodnutí OSZ Prostějov ze dne 14.9.2015 č.j. 0 ZN 4146/2015 k podanému trestnímu podnětu

Žádáme o dohled a přezkum opakovaného nezákonného jednáním OSZ Prostějov, nyní bez odůvodnění odmítnutého trestního podnětu obsahujícího níže uvedené důkazy s podezřením na spáchání trestného činu útisku, omezování svobody vyznání, porušování svobody shromažďování a sdružování a poškozování cizích práv znepřístupněním kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově starostkou obce Ludmírov členům výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure


1)    Jak je doloženo v důkazech, jednáním prostějovských orgánů činných v trestním řízení v letech 2009 – 2015 byly konfiskacemi výzkumnické farmy v Ospělově prostějovskými OČTŘ spáchány zločiny proti lidskosti na členech výzkumu Konopí je lék/ Cannabis is The Cure včetně trestného činu s důsledkem zabití či dne již spíše vědomé vraždy ve 4 odst. § 149 trestního zákoníku, což OČTŘ doložili nejen lékaři a soudní znalec, viz opakovaně doložené důkazy spáchaných zločinů: http://octr-prostejov.blogspot.cz/,  http://soudniznalec.blogspot.cz/ a http://vlada-cr.blogspot.cz/


2)    Všechny stupně státních zastupitelství a soudů se odmítaly a odmítají uvedenými zločiny zabývat, a když dalo v roce 2011 policejní prezidium a Krajské ředitelství policie OK podnět prošetřit, OSZ Prostějov, KSZ Brno a následně další SZ vyšetřování těchto zločinů zakázalo.


3)    Od roku 2009 – 2015 žádají opakovaně marně členové výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure starostku střediskové obce Ludmírov, která je majitelem kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově, o zpřístupnění kaple k vigiliím k uctění památky zabitých a zmrzačených spoluobčanů a ekumenickým a duchovním setkáním. Kaple je zrekonstruována za více než 1 mil. Kč z veřejných prostředků, není pronajata žádnému subjektu a je obcí zpřístupněna pouze ke katolické bohoslužbě v srpnu a někdy těž v prosinci k adventním zpěvům.


4)    Od září 2009 bývalý starosta Ludmírova a od září 2010 - do června 2015 starostka Ludmírova nepravdivě v rozhodnutích k žádostem o zpřístupnění kaple uváděla, že zpřístupnění kaple v Ospělově zamítli zastupitele, nikdy však neuměla v rámci stížností a odvolání ve správním řízení ani odvolacímu krajskému úřadu doložit informaci (důkaz), že je její zdůvodnění pravdivé a že o věci zastupitelé skutečně rozhodovali a jak toto rozhodnutí zdůvodnili. Tím se dle poškozených vědomě dopouštěla přestupku na poli státní správy dle § 21 odst. 1 písm. b), c) a/nebo těž písm. g) a především pak přestupku proti občanskému soužití dle § 49odst. 1 písm. Mj. tímto jednáním vůči poškozeným kromě škod nemateriálních způsobovala starostka obce škody materiální, jak bylo doloženo.


5)    18. 6. 2015 dala starostka zastupitelům schválit usnesení ve znění „Zastupitelé obce neschválí změnu režimu užívání kaplí“ a jako podklad k danému usnesení a zachování režimu kaple v Ospělově pouze pro římskokatolickou církev zastupitelům doložila dokument z roku 1935 jiného subjektu než je obec Ludmírov, což starostce krajský úřad vytkl jako nezákonné. Starostka však následně poškozeným sdělila, že tímto dokumentem je doloženo zamítavé rozhodnutí zastupitelstva, čímž se dle názoru stěžovatele opětovně dopustila přestupku na poli státní správy, když uvedla nepravdivý údaj.


6)    Na stránce http://ludmirov.blogspot.cz/ je přehledně doloženo jak rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 21. 7. 2015 a jedno z mnoha rozhodnutí KUOK přikazující starostce obce vydat informace o údajném odmítavém rozhodnutí zastupitelstva nezpřístupnit kapli v Ospělově (ze dne 9. 5. 2013), tak odmítavá reakce šetřit v této obecní úřad Ludmírov od Ministerstva vnitra ČR ze dne 11. 9. 2015, Městského úřadu v Konici (přestupková komise) ze dne 17. 8. 2015 nezahájit se starostkou obce přestupkové řízení, tak rozhodnutí Policie ČR ze dne 27. 8. 2015 odmítající zahájit trestní šetření a odkazující paradoxně na napadaný ve věci starostkou nezákonně použitý dokument z roku 1935 k rozhodnutí zastupitelstva 18.6.2015 a dále pak je na stránce doloženo napadané rozhodnutí OSZ Prostějov ze dne 14.9.2015, které se s mylnými závěry policie ztotožnilo a bez odůvodnění a vyrovnání se skutečnostmi uvedlo, že jednáním starostky obce nedochází k žádnému přestupku, ani trestnému činu.


7)    Domníváme se, že jsme doložili dostatek důkazů o opakovaném zneužívání funkce úřední osoby policisty, státními zástupci a činiteli přestupkové komise, nyní při krytí výše uvedených přestupků a trestných činů starostky obce Ludmírov a žádáme, aby věc byla řádně šetřena a důkazy, že údajně nejde o přestupek, ani trestný čin, explicitně vyvráceny.


V Olomouci dne 8. října 2015                  Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady