Morytáty a legendy kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově
1.   Přestupková komise Konice pod č. j. ŽIV 440/2015/MAL/19 dne 4. 2. 2016 uvedla (najdete ZDE) novou právní argumentaci k odmítnutí spáchání přestupku starostkou střediskové obce Ludmírov Janou Grézlovou dle § 21 přestupkového zákona, neboť za vydávání nepravdivých rozhodnutí/informací/stanovisek ve správním řízení, které obec Ludmírov činí již 7 let, nelze vinit právnickou osobu! Starost/-ka obce je právnická osoba a věc spadá do kompetence Ministerstva vnitra ČR a Krajského úřadu Olomouckého kraje, rozhodla přestupková komise. Že o obecní kapli v Ospělově rozhoduje bez jakéhokoliv smluvního vztahu a schválení zastupitelstvem obce o určení majetků obce - svěřenému do společného majetku nové střediskové obce Ludmírov v šedesátých letech obcí Milkov - Ospělov - pouze subjekt XY na základě rozhodnutí daného subjektu XY (nikoliv obce Milkov-Ospělov) v roce 1935 je doloženo v rozhodnutí starostky obce dne 22.2.2016, které najdete ZDE  Může obec učinit ke svým majetkům monopol pro smluvně neošetřený subjekt XY vybízecí navíc k vraždění jinověrců, jako bylo dne 23.2.2016 doloženo Ministerstvu kultury ČR s důkazy ZDE   Stížnost Ústavnímu soudu č.j. II. ÚS 3196/15 ze dne 28.10.2015 (kaple bod 122) je uvedena ZDE 


2. Opakované přikazující rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje střediskové obci Ludmírov ve správním (odvolacím/stížnostním) řízení č.j. KUOK 113075/2015 ze dne 31.12.2015 k informacím/ stanovisku/ usnesení obce Ludmírov v bodu 6 nepravdivého rozhodnutí obce ze dne 7.12.2015 k obecní kapli Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově najdete ZDE (není důkaz, že kdy do června 2015 o pravidlech a zpřístupnění kaple jednali zastupitelé obce).

3.   Rozhodnutí obce Ludmírov ze dne 7. 12. 2015 potvrzující, že obec ví, že hrubě nezákonným opakovaným jednáním prostějovských státních zástupců a soudců (míněny konfiskace výzkumnické farmy Ospělov v letech 2009 -2015) došlo ke spáchání zločinů proti lidskosti na nevinných občanech, dále že obec obdržela petici 7 občanů obce Ludmírov z roku 2012 žádající obec zpřístupnit kapli Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově a dále obec opětovné nepravdivé rozhodla, že o z (ne)přístupnění kaple a pravidlech provozu kaple do června 2015 rozhodovali zastupitelé obce, což najdete ZDE  

4.   Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje č. j. KUOK 101712/2015 ze dne 18. 11. 2015 dokládající, že jednáním ve smyslu správního řízení se míní 1) Odvolací/stížnostní řízení žádosti o informaci (povinného) a 2) Vydání stanoviska (povinného) při žádosti o informaci najdete ZDE


5.   Rozhodnutí obce Ludmírov ze dne 4. 1. 2016 o zákonném limitu petentů obce (slovy tři občané obce Ludmírov) dle povinnosti limitu 0, 5% občanů obce dle § 16/2 písm. f) a g) zákona o obcích najdeteZDE

6.   Petice 60 občanů (7 z obce Ludmírov) ke zpřístupnění kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově je uvedena ZDE  Obecní úřad střediskové obce Ludmírov od roku 2009 zamítá členům výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure zpřístupnit obecní kapli k vigiliím a ekumenických setkáním k uctění památky zabitých, zmrzačených a zneuctěných občanů kriminálním jednáním České republiky v Ospělově v letech 2009 – 2015, což je doloženo na důkazech například také ZDE  

7.   Dne 28.12. 2015 Přestupková komise Konice pod č.j. PRR 70/2015 k novým důkazům opětovně bez rozhodnutí toliko formou vyrozuměni uvedla, že neshledala ani nyní porušení zákona, aniž se vyrovnala s důkazy. K tomu: Rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje (přestupkové komise)  najdete ZDE. Jde o rozhodnutí č.j. KÚOK 97905/2015 (KÚOK/82293/2015/OSLKŽÚ-p/450) ze dne 3. 11.2015 odmítající zahájit se starostkou obce šetření přestupku ve věci kaple i přes vydávání nepravdivých a neúplných informací ve správním řízení a útiskem a poškozováním cizích práv. Vydávání nepravdivých a neúplných informací je doloženo v rozhodnutí Krajského úřadu OK, které najdete ZDE.  Jde o rozhodnutí ze dne 21. 7. 2015, kdy je KUOK potvrzeno nezákonné rozhodnutí starostky obce Ludmírov (nejen) ve věci kaple. Do 18. 6. 2015 starostka obce tvrdila, že zákaz zpřístupnit kapli schválili zastupitelé, což nikdy neuměla doložit ani krajskému úřadu. Od 18. 6. 2015 starostka obce v odmítnutí zpřístupnění kaple odkazuje na právně irelevantní dokument z roku 1935 o patřičnosti kaple římskokatolické církvi, což starostce krajský úřad okomentoval jako dokument jiného subjektu, než majitel kaple. V odkazu je dále uvedeno jedno z mnoha rozhodnutí KUOK (uvedeno rozhodnutí ze dne  9. 5. 2013, viz zákonný limit zastupitelstvu obce k projednání petice do 90 dnů od podání) přikazujícího starostce vydat informace ke kapli, resp. doložit usnesení zastupitelů, které zpřístupnění kaple zamítá, což nikdy nebylo pravdou, ač to bylo od roku 2009, resp. 2010 vždy uváděno jako argument odmítnutí zpřístupnění kaple.

8.   Rozhodnutí Policie ČR (27. 8. 2015)  a OSZ Prostějov (14. 9. 2015) a KSZ Brno (20. 11. 2015) odmítající (opakovaně) věc šetřit v rovině přestupkového či trestního práva, nyní s odkazem na právně irelevantní dokument ke kapli z roku 1935, najdete ZDE 

9.   Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR najdete ZDE. Jde o rozhodnutí ze dne 11. 9. 2015 č. j. MV-132948-2/KM-2015. MV ČR přes doložené důkazy nezákonného jednání starostky obce vydáváním nepravdivých rozhodnutí ve správním řízení uvádí, že nemá právo nařídit obci zpřístupnit kapli, ani označit její jednání za nezákonné.  

10.   Rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž najdete ZDE  Rozhodnutí UHOS ze dne 31. 8. 2012 č. j. ÚOHS-D521/2012-16375/2012/420/VHo uvádí, že zneužití dotace na rekonstrukci kaple obcí ve formě neoprávněné veřejné podpory pouze pro římské katolíky, kteří ji navštíví jednou ročně, mohou šetřit pouze orgány Evropské unie.Šíření poznání o účincích a využití konopí doloženo v letech  2012 -2015 celkem 2 x Evropské komisi a 9 x Evropskému soudu pro lidská právaVýzva k solidaritě s hříšníky 

Níže je uvedena adventní výzva servisní organizace římskokatolické církve a tichého společníka svěcené vody kaple Nanebevzetí Panny Marie v OspělověAdventní výzva servisní organizaci byla vyslyšena a dva členové 
European Cannabis Church 
k Mezinárodnímu dni pro lidská práva 10. prosince 2015 
střediskovou obec Ludmírov podpořili 
v požadované výši protektorátního milodaru!


Při kontrole plnění vašich konických povinností jsme zjistli tyto nepořádky


Datum: 2. ledna 2016 

Předmět: Stížnost na průtahy řízení
Komu: podatelna@konice.cz, openroyalacademy@gmail.com
Kopie: Martin Malý <martin.maly@konice.cz>, Hamerka Petr <petr.hamerka@konice.cz>, Josef Popelka <popelka@jplit.cz>, Obec Ludmírov <stludmirov@volny.cz>Manžele Dušan a Radomíra Dvořákovi, Tylova 2/963, 779  00 Olomouc

Městský úřad – stavební odbor - Konice
Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice


Věc: Stížnost na průtahy  řízení č.j.  STU.13/2014/HMR a č.j. KON 3357/2015 ve spojení s č.j.: KON 3560/2015, rozhodnutí ze dne 1.4.2015

Uvedené stavební řízení o změně trasy plotu v našem vlastnictví na námi 40 let vydržených majetcích naší nemovitosti 798 55 Ospělov 6 bylo zahájeno na popud souseda a zastupitele Ing. Josefa Popelky 798 55 Ospělov 23 v kopii v roce 2013, dne 7. 4. 2015 jsme opětovně podali s vědomím obce v kopii odvolání a žádali povinný orgán o vydání rozhodnutí o vydržení daných označených majetků.

Vysvětlete průtahy stavebního řízení a uveďte stávající právní situaci účastníků řízení, viz níže právní poučení. 


V Olomouci dne 2. 1. 2016 

Pevné zdraví a úspěšný nový rok přejí

Dušan a Radomíra Dvořákovi, účastníci řízení


Právní řád k průtahům
Jednou ze základních zásad činnosti správních orgánů je zásada rychlosti správního řízení. Ustanovení § 6 odstavec 1 správního řádu stanoví, že správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů.  Ustanovení § 6 odst. 1 správního řádu stanoví, že nečiní-li správní orgány v zákonné lhůtě, popř. v přiměřené lhůtě, když není lhůta stanovena, použije se § 80 správního řádu nazvaného „Ochrana před nečinností. V souladu s dikcí správního řádu (§ 1 odst. 1) se ochrana před nečinností týká všech správních úkonů včetně stížností.

Ústavním základem ochrany před nečinností správního orgánu je především čl. 38 odstavec 2 Listiny, kdy má každý občan právo, aby jeho věc byla projednána „bez zbytečných průtahů“. Toto ustanovení úzce souvisí s čl. 36 odstavec 1 Listiny, kdy má každý právo domáhat se stanoveným způsobem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.
Tímto jiným orgánem je bezesporu orgán veřejné správy.   
K nečinnosti se vyjádřil opakovaně ústavní soud: viz nálezy Ústavního soudu ČR sp. zn. IV.ÚS 114/96 ze dne 25.9.1997, II.ÚS 366/96 ze dne 1.10.1997, IV. ÚS 690/01 ze dne 27.3.2003. Dále i mezinárodní úmluvy, jež jsou nadřazené českému právu, stanoví, že průtahy jsou nezákonné a odporují právu na spravedlivý proces či řízení. Např. čl. 41 odstavec 1 Charty základních práv Evropské unie nebo čl. 6 odstavec 1 Úmluvy o lidských právech.