Krajský úřad Olomouckého kraje dne 18.11.2015 pod č.j. KUOK 101712/2015 (nejprve uveďme žádost o informace povinnému, následně rozhodnutí krajského úřadu)


Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 OlomoucKrajský úřad Olomouckého kraje


Věc: žádost o informace dle zákona o informacích

Povinný žadatele o informace v rozhodnutích poučil, že povinný je oprávněn na otázky odpovídat ano/ne.  Na většinu žádostí o informace takto odpovědět lze. 

Sdělte 
      1.    v odkazu k rozhodnutí povinného č.j. KÚOK 97905/2015 (KÚOK/82293/2015/OSLKŽÚ-p/450) ze dne 3. 11.2015 a dalších rozhodnutí povinného od roku 2010, zda je či není povinnému známo, že  odpovědná osoba obce Ludmírov odmítá od září roku 2009 zpřístupnit žadateli jako fyzické osobě, jeho rodině a členům nevládních organizací podílejících se na výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure obecní kapli Nanebevzetí Panny Marie v Ospělově, která je v majetku střediskové obce Ludmírov a nepatří žádnému subjektu a nikdo s obcí rovněž nemá ke kapli smluvní vztah, viz bohatý archiv komunikace také s povinným na http://ludmirov.blogspot.cz/ Je známo/není známo. 

Sdělte,
2.    zda žádost o vydání informace včetně stížnosti či odvolání anebo vydání stanoviska spadá do režimu správního řádu, tzn. správního řízení. Spadá/nespadá. 

Sdělte,
3.    zda je povinnému známo, že odpovědná osoba obce Ludmírov do června 2015 nikdy nesplnila příkazy povinného vydat informace o konkrétních rozhodnutích a usneseních zastupitelstva obce Ludmírov od září roku 2009 (na základě kterých lze doložit zamítavé rozhodnutí zastupitelstva obce o zpřístupnění kaple žadateli jako fyzické osobě, jeho rodině a členům nevládních organizací podílejících se na výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure, jak v žádosti o informace nebo v žádosti o vydání stanoviska bylo po obecním úřadu žádáno a odpovědná osoba obce vždy uváděla, že zpřístupnění kaple zamítli zastupitelé, což neuměla doložit důkazem). Je známo/není známo.
      
Sdělte,
4.    zda povinný 21. 7. 2015 pod č.j. č.j. KUOK 63719/2015 vytkl odpovědné osobě obce Ludmírov, že od června 2015 jí uváděné odmítavé stanovisko zastupitelů zpřístupnit kapli odůvodňuje dokumentem z roku 1935 jiného právního subjektu, než je vlastník obecní kaple v Ospělově. Vytkl/nevytkl.

Sdělte, 
5.    zda je povinný opakovaně ve stížnostech, odvoláních a podnětech stejně jako přestupková komise informován, že výše uvedeným jednáním odpovědné osoby obce Ludmírov zamítající zpřístupnění kaple v Ospělově vznikají občanům a právnickým osobám nejen nemateriální, ale i materiální škody. Je opakovaně informován/není opakovaně informován. 
Sdělte,

6.    na základě jakého ustanovení lze předložení dokumentace starostou obce ke schválení dokumentace usnesením zastupitelstva pojmout jako správní úkon. Pokud jde o úkon jiný, tento prosím uveďte. 

Sdělte, 
7.     jaké ustanovení umožňuje vynutit od přestupkové komise rozhodnutí, které lze napadnout odvoláním či stížností, když věc odloží a není dle povinného (viz bod 1) rozhodnutím a jedná se toliko o přezkum s vyrozuměním šetření anebo dle jakého ustanovení obnovit přestupkové řízení a

8.    dle jakého ustanovení lze výše uvedené rozhodnutí povinného uvedené v bodu 1 napadnout žalobou soudu, je-li napadnutelné.

Děkujeme tímto povinnému předem za čas a zájem o uvedenou žádost o informace.

11. listopadu 2015                                         Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady