Odvolání

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6, předseda Cannabis is The Cure,z.s. zastoupený tímto zmocněním z důvodů letité diskriminace ve věci víry, názoru a zdravotního postižení asociací Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 26670232, Přichystalova 180/ 14, 779 00 Olomouc


MĚSTSKÝ ÚŘAD KONICE
Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice
Číslo jednací: PRR 34/2017
Spisová zn.: OVV 41/2017 MAL/12
Rozhodnuto dne: 18.07.2017
Doručeno do DS dne: 25.07.2017


Věc: Odvolání na rozhodnutí správního orgánu ve věci zastavení řízení o přestupku Ing. Josefa Popelky, nar. 09.05.1958, 798 55 Ospělov 25 (dále jen JP), ve kterém je napadáno:

I. (opětovné nedůvodné) zastavení řízení správním orgánem (§ 76 odst. 2 zákona o přestupcích)
II. (opětovné) rozhodnutí o neposkytnutí náhrady škody (§ 81 odst. 2 zákona o přestupcích)


Odůvodnění


1. Ve spisu je doloženo, že škoda na dvou JP odřezaných stromech na pozemcích a v majetku poškozeného odvolatele byla vyčíslena na 2.000,- Kč. Poškozený žádal uhradit pouze 1.500 Kč, což byla symbolická částka, kterou si JP v roce 2008 vypůjčil od poškozeného, odmítl půjčku vrátit a nepravdivě uvedl do vyúčtování 20.000,- Kč dotace od odvolacího orgánu na realizaci Ospělovského kulturního léta 2008, že půjčka poškozenému byla vrácena. Podvodné jednání JP bylo v roce 2009 odsouhlaseno jako zákonné správním orgánem, tradice posvěcené zvůle zůstává neporušena i v roce 2017.


2. Jak je doloženo ve spisu v rozhodnutích Policie ČR, správního a odvolacího orgánu v letech 2009 – 2017, zneužívání funkce, podvody, pomluvy, ničení, zničení a kradení majetků poškozeného a jeho rodiny místními hanáckohoráckými hrdiny je úřady vždy seznáno jako zákonné. S ohledem na důkaz (opakovaného) nezákonného jednání správního orgánu doložený v rozhodnutí odvolacího orgánu dne 11.7.2017 sp.zn. KUOK 68832/2017, byl návrh poškozeného na sloučení přestupku spáchaného JP odřezáním a zcizením plotu odvolatele oprávněný, stejně jako byl důvodný návrh, aby se správní orgán zastoupený pro přestupkové řízení jednou jedinou roky zákony popírající osobou vyloučil z řízení pro opakovanou diskriminaci, podjatost a střet zájmů.

3) Poškozenému není známo, zda je tento podnět (odřezání plotu odvolatele zcela jednoznačně a důkazně JP nebo na jeho popud) vůbec a kým šetřen. Přestupková a stavební komise krajského odvolacího úřadu si s přestupkovou a stavební komisí vyměňují jakousi korespondenci, nakonec nařizují správnímu orgánu spis vydat a správní orgán kárají, do toho policie se souhlasem zastupitelství nenachází pachatele, který byl zřejmě nějaký místní katolický Samaritán, který na své náklady (cca 500 Kč nejméně) odřezal a odvezl kus starého plotu mezi/za našimi domy do zahrad, zrovna v délce 4 roky trvajícího správního - stavebního sporu o nové určení možná až 100 let staré trasu plotu se sousedem JP.


4) Dodejme, že nezákonné jednání JP (odřezání našeho plotu a otevření naší výzkumnické farmy konopí zcela veřejnosti – druhá strana pozemku JP je otevřená) je konáno za podpory vedoucího stavebního úřadu MěÚ v Konici a starostky obce Ludmírov. K tomu zjišťujete 17.10.2016 na prostějovské policejní služebně než vás zavřou bez odůvodnění se souhlasem státního zástupce, který má být šetřen za spáchané zločiny, na dva dny na CPZ, tak u výslechu vidíte na nástěnce visící fotografie vašeho pozemku skrze právě ten zcizený plot a vaše rostoucí konopí na horní zahradě a fotografie jednoznačně a jen z pozemku souseda zastupitele JP a vzpomenete si, jak vám JP na začátku března 2008 a pak opakovaně v květnu 2008 děkoval, jak jste pomohl jeho otci s těžkým a progresivním Parkinsonem činící z otce JP bezmocnou a padající trosku s třasem. „To ti, Dušane, nikdy nezapomenu. Děkuji moc.“, řekl JP a souhlasil s uvedením mezi 77 signatářů legislativního návrhu výzkumu Konopí je lék na Velký Pátek rovnodennosti jarní dne 21.3.2008. Cíl jak zpřístupnit nemocným, vědě a výzkumu rostlinu konopí a zastavit děsivou a strašlivou prohibici dopadající na zcela nevinné spoluobčany, kteří si dnes 3.8.2017 mají platit až 50 tisíc Kč/měsíčně ze svého, jinak vězení a konfiskace majetků a lepší lék bez sekundárních následků není. K podezření z přestupku starostky a úředníka správní orgán dle názoru odvolatele mylně uvedl, že vydávání vědomě nepravdivých rozhodnutí a nepravdivých svědectví ve správním řízení se na úřední osoby nevztahuje, viz odvolací řízení proti rozhodnutí správního orgánu ze dne 21. 2. 2017 č.j. KON 2127/2017 s přestupkovými podněty v odvolání poškozených účastníků (D. Dvořák a R. Dvořáková) 4 roky trvajícího stavebního řízení o změně trasy nejméně 40 let vzájemně odsouhlasených hranic plotu, kdy původní plot byl JP na podzim 2016 odřezán a zcizen a pozemek výzkumnické farmy je zcela otevřený.

3. V kontextu výše uvedeného je účelové tvrzení místního horáckého správního orgánu, když v rozhodnutí uvádí, citujme: „.. nelze prokázat, že by se obviněný úmyslně dopustil přestupkového jednání ….. spor může rozhodnout pouze soud ….. poškozený neposkytl správnímu orgánu žádný důkaz či indicii, které by nasvědčovaly tomu, že záměrem obviněného bylo úmyslně zničit majetek souseda s cílem ho poškodit… obviněný jednal s motivem dokončit stavbu plotu …. není věcně příslušný hodnotit, zda obtíže, které způsobovaly předmětné dřeviny, převyšují zájem na nedotčeném zachování stromu ….“ aniž by se jakkoliv vyrovnal s tím, že:


  • (opakovaný a správnímu orgánu doložený) vstup JP na pozemky odvolatele a vždy bez svolení majitele nebo nájemce (Konopí je lék,z.s., Ateliér ALF, z.s. a Art Language Factory,z.s., zřizovatelů Edukativní konopné kliniky) včetně stavební firmy k provedení stavebních úprav domu JP je sám o sobě přestupkem, což bylo správnímu orgánu sděleno. Článek 12 Listiny základních práv a svobod v prvním odstavci říká: „Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstupovat bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.“ Sama Listina výslovně zmiňuje (ve druhém odstavci článku 12) jedinou výjimku z nedotknutelnosti obydlí – domovní prohlídku schválenou soudem. Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/09 z 8. června 2010 určil, že povolení soudu ke vstupu do cizích nemovitostí se týká i nebytových prostor. Pokud jde o porušení práv nájemců vstupem na cizí a veřejně přístupný otevřený pozemek a současně způsobení škody, lze se rovněž odvolat na porušení § 63 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Pozemek je otevřený díky liknavosti a nedodržení slov souseda JP v roce 2007 o dostavbě plotu mezi/před domy odvolatele a JP směrem k chodníku/místní „silnici“. Ospělov je malá obec v kopcích u Bouzova s koncovou silnicí, 65 obyvatel Viz Google - mapy. Obec zcela bez služeb kromě osvětlení chodníku/silnice, nejbližší obchod cca 5 km v Kladkách. O víkendu žádný spoj. Signál pro mobily minimální. Nádherný kraj i obec s malou kapličkou a širokým návsím k setkáním. Vztahy na bodu mrazu jak hanáčtí Montekové a Kapuleti u Romea a Julie.

  • na písemný požadavek JP do datové schránky odvolatele, aby upravil stromy v hranici pozemku s pouhým odkazem na paragrafy namísto označení konkrétních stromů či větví, které mají být „problémové“ a jednal se snahou se věcně domluvit, poškozený odvolatel sdělil, že se na tomto domluví a stromy v hranicích plotu poškození (DD a RD) upravili v celé horní hranici cca 120-150 m (odřezané stromy mezi/před domy nebylo třeba vůbec upravovat) a neexistuje jediný důkaz, že by předmětné odřezané stromy nebo jejich větve jakkoli bránily dostavbě plotu, který je majetkem JP a je rozestavěn od roku 2007 a správnímu orgánu (odbor stavební) je nedostavění plotu 4 roky bez jakéhokoliv zájmu stěžováno. Jde o zcela účelovou záminku. K tomu dodejme naplnění porušení čl. 11 odst. 4 LZPS: “Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.“ Čili pouze veřejnou mocí a soudem a vždy za náhradu a obecně jakéhokoliv majetku. I když charakter čínské vrby zaručuje, že znovu možná obrazí a jeden stromek skutečně vyrašil a obrazil, přestože na zahradě ponechaný odřezaný strom lze jako dřevo stopit, stromek čínské vrby není věc. Byť je s nadsázkou čínská vrba „plevelnatá“, má zpravidla v zahradách a zahrádkách – pokud je vůbec vysazena - své specifické místo a to skutečně měla. Nad těmito vrbami se již 5 let mocně pnou růže JP pěstované jeho partnerkou a ladí to k sobě převelice. Přestože nám růže sahají do naší zahrady a obepínají stodolu, nikdy bychom si nedovolili na ně sáhnout, toto kritizovat, naopak.

  • správním orgánem odkazovaný § 1016 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. uvádí, že soused může v případě liknavosti souseda šetrným způsobem odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, nikoliv vstoupit na cizí pozemek a odřezat zde stromy u země u kořene. Interpretace JP a správního orgánu je dle názoru odvolatele naplněním § 8 zákona č. 89/2012 Sb. a nepožívá právní ochrany.


Návrh rozhodnutí
I. Odvolatel navrhuje, aby odvolací orgán rozhodnutí správního orgánu v celém rozsahu zrušil a přikázal JP uhradit náhradu škody v rozsahu žádaném odvolatelem.


II. Odvolatel navrhuje sloučit nebo samostatně projednat 5 měsíců nešetřený správním orgánem zadržovaný přestupek z právě probíhající odvolacího 4 roky trvajícího stavebního řízení o změně trasy plotu mezi JP a odvolatelem s třemi důvodně podezřelými: JP, vedoucím úředníkem správního orgánu (stavebního odboru) a starostkou. Plot, který byl ve spisu důkazně doložen vlastnictvím odvolatele, byl odřezán rozbrušovací pilou od betonových patek (následně někam odvezen) na centimetry přesně jako 4 roky právně řešený úsek 12-15 metrů plotu za našimi domy, tzn. cca 10% z celkové cca 120 - 150 metrové trasy v dolní části za domy vzhůru do mírných kopců do našich zahrad. Odvolatel se domnívá, že je v rozporu možná nejen přestupkovým zákonem jednání starostky obce vydávající křivá svědectví a vědomé důkazy vyvratitelné nepravdy do správního (stavebního) řízení s cílem odvolatele poškodit - stejně jako bývalý starosta, tradice zůstává zachována). Nepravdivé svědectví starostky daný úředník přítomný místnímu šetření vědomě zapře do spisu a nijak nekomentuje, nevyvrací, popře osobní svědectví a doložené kompromisní návrhy JP o bagatelní spor s cílem jen škodit a velkorysými nabídkami kompenzací při změně trasy plotu za domy a dokonce nepravdivě uvede do spisu nejen to, že není průkazné vlastnictví tohoto zcizeného plotu, když je ve spisu doloženo s podpisy dvěma staviteli a investory stavby plotu (předchozí majitelé), ale dokonce vědomě brutálně lže do úředního spisu dne 29.11.2016 odvolateli, že řízení je neaktivní a nenabylo právní moci, když rozhodnutí odvolacího orgánu nabylo právní moci 9.9.2016 a nebylo třeba vyčkávat, než JP odřeže a zcizí plot. Následné 4 měsíce trvající odložení spisu a nepředání jej odvolacímu orgánu k projednání k propadnutí lhůty projednání přestupkového jednání daného úředníka, starostky a JP jen situaci dokresluje. Pokud nejde o podezření ze zneužití funkce na úseku výkonu státní správy a samosprávy, pak jsme se v legislativě od rudého bolševika a hnědého katolíka moc kupředu nehnuli.


III. Odvolatel laskavě žádá odvolací orgán, aby dovolil poskytnout JP možnost znovu důkladně zvážit – a odvolatel se zavazuje se podepsat před úřadem a v ospělovské kapli, že bez jakýchkoliv následků, lsti, přetvářky či jakéhokoliv nerovného jednání ze strany odvolatele Dušana Dvořáka, nar. 12.1.1962 v Olomouci – znovu důkladně zvážit dlouhodobé vyřešení všech těchto šílených, malicherných a život ničících sporů.
  • Pokud bude Josef Popelka ochoten podat Dušanu Dvořákovi v Ospělově a nejlépe v pondělí dne 11.9.2017 ve 12.15 hod. (a ve čtvrtek dne 28.9.2017 znovu a za účasti starostky) v kapli Nanebevzetí Panny Marie ruku a podívat se navzájem do očí a vydržet v klidu řešit vzájemnou konstruktivní a věcnou diskusi a procházku ke sv. Anně nebo kamkoliv a dojde k naplnění rukou daného závazku, že budou navždy zakopány sekyry do země a možná že se domluví a že spolu udělají (nejen) pro obec Ospělov nějaký konkrétní, třeba s ohledem na profesi JP strojírenský kvalitní konopný deal (např. jako suvenýr znaku obce Ospělov navržený partnerkou JP do formy) prospěšný všem spoluobčanům obce Ospělov a Milkov s každoročně + + + + rozpočtem na transparentním účtu obce Milkov - Ospělov spravovaného místním spolkem Milkower-Ospelower po změně názvu o.s.Ospělov. Odvolatel odvolá všechny výše uvedené podněty proti JP, starostce a úředníkovi. Vše stáhne zpět a sdělí, že obdržel tímto jednáním dar poznání a zavazuje se, že žádné další podání nebude již nikdy podávat, pokud se bude nadále vzájemně jednat vždy a jen slušně se snahu se domluvit a řešit spory věcně jako dospělí lidé, kteří se vždy pozdraví a navzájem si neškodí. Takový strojírenský konopný deal dá práci lidem s handicapem v společných/domácích chráněných dílnách a tedy i mzdu, ne dávky. Konopný kelímek (plast z konopí) naplněný konopnou mastí pro prevenci amputace bude vývozním artiklem obce registrovaným jako majek obce Milkower-Ospelover.
  • Starostka laskavě podepíše, že obecní kaple v Ospělově od té chvíle bude otevřena i nevěřícím a všem občanům různých konfesí, nejen jednou ročně ŘK církvi. Kaple je obce, milionové investice do oprav dali občané. O opravy se ŘK církev nikdy nijak nezasadila.
  • ŘK církev je v zákulisí právě probíhající olomouckého žalobního, trestného a přestupkového pinpongu mezi krajským úřadem a olomouckou přestupkovou komisí za podpory úředníků krajského úřadu echt katolickému podvodníkovi Vlastimilu Blaťákovi zcizením sbírky Tour de Franz Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. (pořadatel sbírky Tour de Franz, investor sbírky a pouti Tour de Franz, PR a materiálová podpora členů cca 150 - 200 tisíc Kč) Sbírka byla určena nejen pro postiženou dceru katolíka Vlastimila Blatáka píšícího po zcizení sbírkového účtu Tour de Franz a vystoupení ze správní rady Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů mecenášů,z.s. ke dni 15.10.2016 vědomě nepravdivé pomlouvačné články v Hanáckém Večerníku. Nechápajícího katolíka, že lhát, krást a podvádět se nemá. ŘK církev a její soudruzi bolševici na úřadech namísto trestního oznámení, kdy byla Vlastimilu Blaťákovi navržena mediace a mimosoudní řešení, jej dne 26.1.2017 přes podanou žalobu zapíší (přes protesty s ověřenými podpisy 5 osob) do rejstříku jako správního radu Společenství podpory filantropů a mecenášů,z.s. a zahájí s ním vyúčtování sbírky Tour de Franz přes protesty řádně zvolených členů správní rady – statutární zástupci – a jimi zmocněného právního zástupce a protesty zřizovatelů Edukativní konopné kliniky, kteří sbírku Tour de Franz a PR sbírky a pouti do Říma za laskavým Františkem (nikoliv ŘK církví) materiálově a finančně opakovaně podpořili. Následně se v květnu 2017 zjistí, že se souhlasem úředníků odvolacího úřadu zmizelo ze sbírky Tour de Franz 30 tisíc korun a skončilo na účtu společnosti Vlastimila Blaťáka, o které v Hanáckém večerníku lživě veřejně tvrdil, že tato právnická osoba nemohla sbírku Tour de Franz pořádat. Dárci, se kterými bylo několik týdnů vyjednáváno o podpoře sbírky Tour de Franz se náhle rozpomenuli, že se spletli a že tyto peníze patřily na jiné sbírky pana Blaťáka a jiné konta Tour de Franz apod. Křivá svědectví od lékařů ve správním řízení průhledná jak dívčí kalhotky skutečně zamrzí zvláště pak, když bylo na CK Bohemia pro cyklisty nepravdivě inzerováno, že lékaři pojedou celou dobu s pelotonem z Olomouce do Říma a podobné nepravdivé bludy Vlastimila Blaťáka.
Dne 3. 8.2017 ( opraveno 5.8.2017)

Dušan Dvořák

Odvolacímu správnímu orgánu, plot je potřeba dostavět okamžitě!

Předběžné opatření ??? Lze tak konat???